สิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claim) สิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claim)

สำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claim) สามารถเข้ารับการรักษาได้ โดยต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในวันที่ได้รับการรักษา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับเอกสารสำหรับเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกัน 
 
เอกสารเข้ารับบริการ 
1. บัตรประชาชนตัวจริง 
2. ประวัติการรักษา หรือ ใบสรุปการรักษา (ถ้ามี) 
3. ติดต่อเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้ง 
 
หมายเหตุ  : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว 

บัตรประกันสุขภาพที่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก* และผู้ป่วยใน กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ใช้สิทธิกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ดังนี้

 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TPA)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TPA) เฉพาะกลุ่มบุคลากรและครอบครัว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ลูมาร์แคร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอช ซี เอ็มเอส 2019 จำกัด
เมืองไทย
generali
ทิพยประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
อินเตอร์เนชันแนล-SOS
Cigna
LumaCarre
HCMS

ใช้สิทธิเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน (IPD) เท่านั้น

 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
AIA
กรุงไทยแอกซ่า

*งานบริการด้านประกัน ให้บริการสำหรับกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

นอกเวลาดังกล่าวผู้ถือกรมธรรม์กรุณาสำรองจ่าย และนำเอกสารไปเบิกกับบริษัทด้วยตนเอง

งานบริการด้านประกัน ติดต่อ 06 4585 5273

สำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claim) สามารถเข้ารับการรักษาได้ โดยต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในวันที่ได้รับการรักษา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับเอกสารสำหรับเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกัน 
 
เอกสารเข้ารับบริการ 
1. บัตรประชาชนตัวจริง 
2. ประวัติการรักษา หรือ ใบสรุปการรักษา (ถ้ามี) 
3. ติดต่อเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้ง 
 
หมายเหตุ  : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว