สิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสังคม

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถเข้ารับการรักษา 7 หัตถการ ในห้องปฎิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลต้นสังกัด สำหรับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ สามารถเข้ารับการรักษาได้ โดยแสดงใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด
 
 
เอกสารเข้ารับบริการ

   1.บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่าอายุ 15ปี)

   2.ใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด

   3.ประวัติการรักษา หรือ ใบสรุปการรักษาที่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องเข้ารับการรักษาหัตถการนั้นๆ

   4.ติดต่อเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้ง

หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว

 

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถเข้ารับการรักษา 7 หัตถการ ในห้องปฎิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลต้นสังกัด สำหรับผู้ป่วยโรคอื่น ๆ สามารถเข้ารับการรักษาได้ โดยแสดงใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด
 
เอกสารเข้ารับบริการ
  1. บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่าอายุ 15ปี)
  2. ใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด
  3. ประวัติการรักษา หรือ ใบสรุปการรักษาที่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องเข้ารับการรักษาหัตถการนั้น ๆ 
  4. ติดต่อเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้ง 

หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว