สิทธิข้าราชการ สิทธิข้าราชการ

สามารถผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกับทางกรมบัญชีกลางได้ ตามเกณฑ์เบิกจ่าย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา

เอกสารเข้ารับบริการ

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. ประวัติการรักษา หรือ ใบสรุปการรักษา (ถ้ามี)

3. ติดต่อเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้ง

หมายเหตุ  : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว

สิทธิข้าราชการ

สามารถผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกับทางกรมบัญชีกลางได้ ตามเกณฑ์เบิกจ่าย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา

 

เอกสารเข้ารับบริการ

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. ประวัติการรักษา หรือ ใบสรุปการรักษา (ถ้ามี)

3. ติดต่อเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้ง

หมายเหตุ  : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว