โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขึ้นทะเบียนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขึ้นทะเบียนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ