โรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป

ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th และโอนเงินชำระค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว ตามเวลาที่กำหนด

 
อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ค่าบริการฉีดวัคซีน และตารางวัน-เวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนในรอบประชาชนทั่วไป โดยประชาชนจะต้องชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ณ สถานพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลชลบุรี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
 วันจันทร์ 08.00-15.00 น. 1000
วันอังคาร 08.00-15.00 น. 1000
วันพุธ 08.00-15.00 น. 1000
 วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์ 08.00-15.00 น. 1000
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
 
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร 
LINE 
Email 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ ศาลาประชาคมเทศบาลบ้านสวน โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร    
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์    
วันเสาร์ 08.00-15.00 น. 1000
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0908943308
LINE  @Chularatrayong
เว็บไซด์  www.chularatrayong.com
สถานที่ให้บริการ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 400 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 08.00-16.00 น. 100
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 100
วันพุธ 08.00-16.00 น. 100
วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น. 100
วันศุกร์ 08.00-16.00 น. 100
วันเสาร์ 08.00-16.00 น. 100
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0661210468
สถานที่ให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก 2 อาคาร 2
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 100 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์    
วันอังคาร 08.00-16.00 น. 500
วันพุธ 08.00-16.00 น. 500
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์    
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0641840869
LINE  @sirivejchanthaburi
เว็บไซด์  [email protected]
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี อาคารสีฟ้า
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 160 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
วันจันทร์ 13.00-16.00 น. 50
วันอังคาร 13.00-16.00 น. 50
วันพุธ 13.00-16.00 น. 50
วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 50
วันศุกร์ 13.00-16.00 น. 50
วันเสาร์    
วันอาทิตย์    
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0814379920
LINE 
เว็บไซด์
สถานที่ให้บริการ หน้าแผนกผู้ป่วยนอก จุดฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน
อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน 150 บาท ต่อเข็ม
 
วัน-เวลาให้บริการ และจำนวนต่อวัน
วัน เวลา จำนวนที่รับฉีด (คน)
 วันจันทร์ 08.00-18.00 น. 500
วันอังคาร 08.00-18.00 น. 500
วันพุธ 08.00-18.00 น. 500
 วันพฤหัสบดี 08.00-18.00 น. 500
วันศุกร์ 08.00-18.00 น. 500
วันเสาร์ 08.00-18.00 น. 500
วันอาทิตย์ 08.00-18.00 น. 500
 
ช่องทางการติดต่อนัดหมาย
โทร  0038345111
LINE 
เว็บไซด์  
สถานที่ให้บริการ โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน