การจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งที่ 1 การจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งที่ 1

 
 
การจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ส่งเอกสารแจ้งแผนการจัดลำดับกลุ่มการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตาม Format Form ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้ามาครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 69 หน่วยงาน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง >

 

คลิกเพื่อดูรายชื่อองค์กร อปท. ที่ส่งเอกสารครบถ้วน

 

สำหรับหน่วยงานที่เหลือที่ยังจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน(ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มด้อยโอกาส) หรือไม่ได้ส่ง กรุณาจัดส่งแผนการกระจายวัคซีน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง https://vaccine.cra.ac.th กดปุ่ม “สำหรับ อปท ยื่นแบบฟอร์มแผนการจัดลำดับกลุ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น” และส่งเข้ามาได้ทางอีเมล : [email protected] ภายในวันศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะขออนุญาตตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับนิติบุคคลและภาคประชาชนทั่วไปเพิ่มเติมต่อไป
 
สำหรับ อปท.ที่ส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรการกระจายวัคซีนตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่นของท่าน ดังนี้ กลุ่มองค์กรการศึกษา / กลุ่มองค์กรการกุศล / กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข / ผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัด / พระและนักบวช โดยในระหว่างที่ท่านรอประกาศแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะประกาศในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นี้ ขอแจ้งขั้นตอนเพื่อเตรียมข้อมูลหลังจากได้รับการจัดสรร ดังนี้
 
1. ราชวิทยาจุฬาภรณ์ จะส่งแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับหน่วยงานของท่านไปยังอีเมลผู้บริหารสูงสุด เพื่อล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเว็บไซด์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน
 
2. เตรียมประสานโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวางแผนการนัดหมายการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทำขั้นตอนจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรร
( ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )
 
3. เตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัด
• พระและนักบวช