“...งานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย...”

พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

“ศิลป์เพื่อชีวิต”

จากพระอัจฉริยภาพที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา สู่น้ำพระทัย “สิริศิลปิน” ต่อลมหายใจ ต่อชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตของปวงประชา 

 

จากพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการแพทย์ ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อันเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถที่โดดเด่น คือ “ศิลปะ” โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประจักษ์ถึง พระปณิธานอันแน่วแน่และพระปรีชาสามารถ ที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ จึงได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ซึ่งหมายถึง ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งเป็นเรื่องสวยงาม และทรงเป็นเจ้าฟ้าที่มีพระสิริโฉมงดงามในสายตาพสกนิกร


Diana

Orawan

DSC_103

Valentine

MG_139

ภาพศิลปกรรม หลากหลาย หลายชีวิต ชุด “เสือ” มีเนื้อหาและสะท้อนเรื่องราวของภาพมาจากธรรมชาติเป็นปฐมบท โดยใช้สื่อสัญลักษณ์เป็นเรื่องราวของ “เสือ” ในอริยาบถต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับบรรยากาศ ห้วงของเวลา และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สังคม สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์ชีวิตส่วนพระองค์ โดย “เสือ” ที่ปรากฏในผลงานชุดนี้ เป็นการสื่อความหมายถึงรูปสัญลักษณ์ของ “พ่อ” ผู้ทรงปกครองเหนืออาณาจักร อันสื่อความหมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา ทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชน และผืนแผ่นดินที่ทรงรัก

ด้วยพระปรีชาสามารถ และพระปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นานาชนิด เพื่อหารายได้นำไปใช้เป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ตามท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลและได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยพิบัติ ต่าง ๆ ดังพระดำรัสตอนหนึ่ง ความว่า

“วิทยาศาสตร์เป็นส่วนที่ประคับประคองประเทศในระหว่างที่ในประเทศเดือดร้อน ศิลปะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผสมผสานกันสองสาขาเพื่อนำมาสู่การช่วยเหลือราษฎร ในยามที่ประชาชนลำบาก”


มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระราชทานภาพวาดลายฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดทำของที่ระลึกการกุศล “หลากหลาย หลายชีวิตชุด เสือ

 

 

หน้ากากผ้าผู้หญิง

 

หน้ากากผ้า

บริจาค 190 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

 
เสื้อโปโลพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ Tiger 20

 

เสื้อโปโลพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ

บริจาค 350 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

เสื้อโปโลพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" มีขนาด S,M,L,XL
เสื้อโปโลพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ Tiger 19

 

เสื้อโปโลพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ

บริจาค 350 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

เสื้อโปโลพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" มีขนาด S,M,L,XL
เสื้อยืดคอกลมผู้หญิงพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ

 

เสื้อยืดคอกลมผู้หญิงพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ

บริจาค 550 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

เสื้อยืดคอกลมผู้หญิงพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" มีขนาด S,M,L,XL
เสื้อยืดคอกลมผู้หญิงพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ

 

เสื้อยืดคอกลมผู้หญิงพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ

บริจาค 550 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

เสื้อยืดคอกลมผู้หญิงพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" Valentine มีขนาด S,M,L,XL
ชุดหมอนอิง 2 ใบ

 

ชุดหมอนอิง 2 ใบ

บริจาค 1,490 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

ชุดหมอนอิง 2 ใบ ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ขนาด 20x20 นิ้ว และ ขนาด 12x20 นิ้ว มีให้เลือก 6 ลาย
ชุดกระเป๋าเอนกประสงค์พร้อมสายคล้องมือ 2 ใบ

 

ชุดกระเป๋าเอนกประสงค์พร้อมสายคล้องมือ 2 ใบ

บริจาค 490 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

ชุดกระเป๋าคล้องมือ 2 ใบ ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 6 ลาย ขนาด 7.5 x 5 นิ้ว และ 4 x 3.5 นิ้ว
กระเป๋าโท้ท ขนาด M

 

กระเป๋าโท้ท ขนาด M

บริจาค 690 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

กระเป๋าโท้ทมีซิป ขนาด M พิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 6 ลาย
กระเป๋าโท้ทมีซิป ขนาด L

 

กระเป๋าโท้ทมีซิป ขนาด L

บริจาค 990 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

กระเป๋าโท้ทมีซิป ขนาด L พิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 6 ลาย
กระเป๋าตุ๊กตาเสือ ขนาด M

 

กระเป๋าตุ๊กตาเสือ ขนาด M

บริจาค 890 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

กระเป๋าตุ๊กตาเสือ ขนาด M ผ้าโพลีเอสเตอร์แบบพับได้ ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 5 ลาย
กระเป๋าตุ๊กตาเสือ ขนาด L

 

กระเป๋าตุ๊กตาเสือ ขนาด L

บริจาค 1,190 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

กระเป๋าตุ๊กตาเสือ ขนาด L ผ้าโพลีเอสเตอร์แบบพับได้ ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 5 ลาย
แฮนด์ครีมลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ พร้อมกล่องที่ระลึก

 

แฮนด์ครีม พร้อมกล่องที่ระลึก

บริจาค 220 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

แฮนด์ครีมลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ พร้อมกล่องที่ระลึก "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 6 ลาย 6 กลิ่น
ชุดแฮนด์ครีม 6 กลิ่น พร้อมกล่องที่ระลึก

 

ชุดแฮนด์ครีม 6 กลิ่น พร้อมกล่องที่ระลึก

บริจาค 1,650 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

ชุดแฮนด์ครีม 6 กลิ่น พร้อมกล่องที่ระลึก "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ กล่องมีให้เลือก 6 ลาย
กระเป๋าผ้าโพลีเอสเตอร์แบบพับได้

 

กระเป๋าผ้าโพลีเอสเตอร์แบบพับได้

บริจาค 390 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

กระเป๋าผ้าโพลีเอสเตอร์แบบพับได้พิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 5 ลาย ขนาด 15 x 24 นิ้ว
กล่องใส่ทิชชู่ ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ

 

กล่องใส่ทิชชู่ ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ

บริจาค 490 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

กล่องทิชชู่ ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 4 ลาย ขนาด 4.3 x 8.5 x 2.2 นิ้ว
กล่องใส่ทิชชู่แบบพับได้

 

กล่องใส่ทิชชู่แบบพับได้

บริจาค 390 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

กล่องใส่ทิชชู่แบบพับได้ พิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 4 ลาย ขนาด 11.75 x 7 นิ้ว
กล่องใส่เครื่องประดับ

 

กล่องเครื่องประดับ

บริจาค 690 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

กกล่องใส่เครื่องประดับพิมพ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 5 ลาย ขนาด 3.5 x 6.5 x 2 นิ้ว
เนคไท

 

เนคไท

บริจาค 690 บาท

Shopee  LineMyShop  รายละเอียด

 

เนคไทนคไท ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ "หลากลาย หลายชีวิต" ชุดเสือ มีให้เลือก 6 ลาย