แพทย์ประจำคลินิกกุมารเวชกรรม แพทย์ประจำคลินิกกุมารเวชกรรม

นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์

08.00-12.00 น.

คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

วันพุธ

08.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

 

นอกเวลาราชการ

วันพุธ

16.00-19.00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม

วันเสาร์

08.30-12.00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

พญ.ศรัยอร ธงอินเนตร

ตารางออกตรวจ

วันพุธ

08.30-12.00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม

วันพฤหัสบดี

13.00-16.00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม

 

นอกเวลาราชการ

วันพฤหัสบดี

16.00-19.00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม

วันศุกร์

08.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

คลินิกหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

พญ.นันท์ธิดา ภัทราประยูร

ตารางออกตรวจ

   
   
   

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

พญ.ปวีวรรณ จิรวิสิฐกุล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00-15.30 น.
วันศุกร์ 08.30-12.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

พญ.ครองขวัญ เนียมสอน

ตารางออกตรวจ

วันศุกร์

08.30-12.00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม

วันอังคาร

08.30-12.00 น.

คลินิกโรคทางเดินหายใจในเด็ก

 

นอกเวลาราชการ

วันอังคาร

16.00-20.00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม

วันเสาร์

08.30-12.00 น.

คลินิกกุมารเวชกรรม

เฉพาะสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

พญ.มนันยา ตันธรรศกุล

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร 13.00-16.00 น.
วันพุธ 13.00-16.00 น.
 

นอกเวลาราชการ

วันเสาร์ 08.30-12.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

พญ.ปวรี ปวโรจน์กิจ

ตารางออกตรวจ

   
   
 

นอกเวลาราชการ

   

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

พญ.นพไท โศจิศิริกุล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 13.00-16.00 น.
วันอังคาร 08.30-12.00 น.
 

นอกเวลาราชการ

วันอาทิตย์ 08.30-12.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

พญ.ธมกร ขวัญยืน

ตารางออกตรวจ

วันพฤหัสบดี 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ 13.00-16.00 น.
 

นอกเวลาราชการ

วันเสาร์ 13.00-16.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

พญ.แก้วพรรณพัชร์ ประจันตวนิช

ตารางออกตรวจ

วันพฤหัสบดี 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ 13.00-16.00 น.
 

นอกเวลาราชการ

วันเสาร์ 08.30-12.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด

พญ.นฤภร เกษมลาวัณย์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.30-12.00
วันอังคาร 13.00-16.00 น.
 

นอกเวลาราชการ

วันอาทิตย์ 13.00-16.00 น.

ดูข้อมูลแพทย์

 ทำนัด