“กำลังใจ” พลังอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

 

“กำลังใจ” พลังอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

“...สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญพอๆ กับยา คือ “กำลังใจ” ถ้ามีกำลังใจก็จะอยู่ได้นาน เราอยากให้ผู้ป่วยรู้ว่า กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าตั้งใจว่าจะต้องหาย มันก็จะเบาลง จะช่วยยืดอายุ...”
 
พระดำรัส 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 
 
 

รายละเอียดโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงมหันตภัยของโรคมะเร็งที่มีผลกระทบต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะความทุกข์ยากของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิสัยทัศน์กว้างไกล และพระวิริยะอุตสาหะ ก่อกำเนิดเป็นพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็ง ทรงมีพระดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พร้อมทั้งพระราชทานเงินขวัญถุงจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๑ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และเมื่ออาคารจัดสร้างแล้วเสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” และเสด็จเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งขนาด ๑๐๐ เตียง ยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล บำบัดดูแลรักษาและบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์เข็ญทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายใต้การศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ จากที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อทรงนำความเจริญก้าวหน้ามายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งทางด้านวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรคมะเร็ง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกัน ทำให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั้งหลายในการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรจนถึง ณ ปัจจุบัน พัฒนาต่อยอดเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขยายสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร ขนาด ๔๐๐ เตียง ภายใต้ชื่ออาคารที่พระราชทานนามว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานสุรณ์” เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้กับประชาชนและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมะเร็ง ตลอดจนผู้ป่วยโรคอื่นๆในประเทศไทยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
 
มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ จึงขอเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนได้ร่วมสานต่อพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งซึ่งจัดเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งของประเทศไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงการบริบาลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย เพื่อสนองต่อพระปณิธานอันแน่วแน่ขององค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มีพระประสงค์จะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลอย่างทัดเทียมกัน
 

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งพลังแห่งการ “แบ่งปัน” สานต่อพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง 
โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมร่วมส่งกำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีพลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป
 
Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน
ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 942-0-08989-9
ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 236-1-00491-0