ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี Liver Cancer Clinic

บริการทางการแพทย์

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี (Hepato - Pancreato - Biliary Excellent Center)

ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจร รวดเร็วและต่อเนื่อง พร้อมด้วยบริการการวางแผนรักษาโรคมะเร็งจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนการรักษามะเร็งร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาด้านโรคตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี เป็นผู้ร่วมกำหนดและวางแผนการรักษา ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษา

 

คลินิกมะเร็งตับและท่อน้ำดี

ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่มีความเสี่ยงเฉพาะต่อการเกิดโรคมะเร็งเซลล์ตับ
  • ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งชนิดอื่นๆที่มีการลุกลามมายังตับ  
  • ให้ความรู้ คำปรึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลตนเองและครอบครัว

 

เป้าหมายการบริการ

-   ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเซลล์ตับรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัย

    และได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

-   ค้นหาและติดตามความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเซลล์ตับของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายและปรับเปลี่ยน

    พฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

-   ผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งชนิดอื่นๆที่มีการลุกลามมายังตับ ได้รับการ

    รักษาพยาบาลได้ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อให้

    ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-   การให้บริการแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop service)

-   การดูแลรักษาแบบ Multidisciplinary approach โดยสหสาขาวิชาชีพและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุก

    สาขา

-   การดูแลผู้รับบริการแบบ Comprehensive care

-   เสริมสร้างความรู้ การป้องกัน การส่งเสริมด้านสุขภาพ Health education/Health promotion

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์

  1. นพ.ระวิศักดิ์  จันทร์วาสน์
  2. นพ.ชัยรัตน์    บุญเฉลียว
  3. พญ.ทัศนีย์  ศรีประยูร
  4. นพ.ธีรภัทร   อึ้งตระกูล
  5. นพ.พุฒิพันธ์   ชาติธรรมรักษ์

 

 

 

อาการเจ็บป่วยและโรคที่รักษา

  • โรคมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำดี
  • โรคไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี

 

โปรแกรมของศูนย์

การบริการตรวจวัดการทำงานของตับ indocyanine green (ICG)

Indocyanine green (ICG) clearance test เป็นการประเมินการทำงานของตับก่อนการผ่าตัดแพทย์จะพิจารณาปริมาณของสาร ICG ในเลือดภายหลังฉีดเข้าเส้นเลือดไปแล้ว 15 นาที ในผู้ป่วยที่มีค่าสารที่ทำให้เกิดอาการตัวเหลือง(bilirubin) ปกติและไม่มีภาวะท้องมาน(ascites) ในภาวะตับแข็งจะมีการขับถ่ายสาร ICG ทางน้ำดีไม่ดีทำให้มีระดับ สาร ICG ในเลือดที่ 15 นาทีสูงจึงไม่เหมาะต่อการผ่าตัดตับออกไปในปริมาณมาก การตรวจ ICG จะสามารถช่วยศัลยแพทย์ในการตัดสินใจการรักษาได้อย่างแม่นยำ ผู้ป่วยไม่เสี่ยงกับภาวะตับวายหลังการผ่าตัด (Post Hepatectomy Liver Failure)

โปรแกรมของศูนย์

การบริการตรวจวัดการทำงานของตับ indocyanine green (ICG)

Indocyanine green (ICG) clearance test เป็นการประเมินการทำงานของตับก่อนการผ่าตัดแพทย์จะพิจารณาปริมาณของสาร ICG ในเลือดภายหลังฉีดเข้าเส้นเลือดไปแล้ว 15 นาที ในผู้ป่วยที่มีค่าสารที่ทำให้เกิดอาการตัวเหลือง(bilirubin) ปกติและไม่มีภาวะท้องมาน(ascites) ในภาวะตับแข็งจะมีการขับถ่ายสาร ICG ทางน้ำดีไม่ดีทำให้มีระดับ สาร ICG ในเลือดที่ 15 นาทีสูงจึงไม่เหมาะต่อการผ่าตัดตับออกไปในปริมาณมาก การตรวจ ICG จะสามารถช่วยศัลยแพทย์ในการตัดสินใจการรักษาได้อย่างแม่นยำ ผู้ป่วยไม่เสี่ยงกับภาวะตับวายหลังการผ่าตัด (Post Hepatectomy Liver Failure)

Contact

Phone:

0 2576 6837 

Fax:

 

E-mail:

 

Service Hours

ในเวลาราชการ

จันทร์

08.00 - 12.00 น.

อังคาร

08.00 - 12.00 น.

พุธ

 -

พฤหัสบดี

 -

ศุกร์

 -

 

นอกเวลาในเวลาราชการ

จันทร์

 -

อังคาร

 -

พุธ

 -

พฤหัสบดี

 -

ศุกร์

 -

เสาร์

 -

อาทิตย์

 -

 

Location

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี

อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ชั้น 2 โซน B

906 ถนนกำแพงเพชร 6  ตลาดบางเขน  หลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 

Contact

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00-20.00 น.

วันเสาร์:

08.00-19.00 น.

วันอาทิตย์:

08.00-20.00 น.

Location

ศูนย์สุขภาพสตรี

อาคารโรงพยาบาล..ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวา เดินตรงไปคลินิกที่ 2 ด้านขวา

โรงพยาบาล... 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย