ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การแพทย์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด Cardiology Centre

ให้บริการดูแลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ เพื่อรองรับการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งจัดเป็นกลุ่มโรคที่คร่าชีวิตประชาชนไทยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง โดยให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาด้วยเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัด ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์หัวใจตลอด 24 ชั่วโมง
 

การป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

ด้วยนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบันมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก็มีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงและอันตรายต่อชีวิตได้ดีกว่าที่จะให้การรักษาผู้ป่วยหลังจากที่มีอาการแล้ว

 

เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยด้านหัวใจ (Non-Invasive)

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บริการตรวจสภาวะของหลอดเลือดและหัวใจ รวมทั้งการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจเพื่อการป้องกันอย่างทันท่วงที โดยให้บริการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้นไม่ให้ดำเนินไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย ภาวะอ้วน และน้ำหนักตัวเกิน ระดับน้ำตาล และน้ำตาลสะสมในเลือด ระดับไขมันในเลือด เป็นต้น พร้อมด้วยเทคโนโลยีการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกายเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด ที่สามารถให้ข้อมูลครบถ้วนและแม่นยำในการช่วยตรวจหาร่องรอยของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะแรกเริ่มก่อนมีอาการ การวินิจฉัยโรค และการเตรียมการรักษา โดยสามารถให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่
 
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
การตรวจหาความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยคลื่นหัวใจ
การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) 
การตรวจหลักทางด้านสมรรถภาพการทำงานของหัวใจใช้ตรวจความสามารถและความผิดปกติของหัวใจในขณะออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งบนสายพานลู่วิ่ง ใช้ประกอบกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการทำอัลตราซาวด์แสดงภาพการทำงานของหัวใจ ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจภาวะหัวใจขาดเลือดที่ซ่อนอยู่ และมีความปลอดภัยสูงในทุกย่างก้าวขณะรับบริการตรวจวินิจฉัย
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
ด้วยเทคโนโลยีการจำลองภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจากเครื่องตรวจอัลตราซาวด์รุ่นล่าสุด ซึ่งมาพร้อมกับหัวตรวจความละเอียดสูงที่สามารถจำลองภาพ 3 มิติ ทำให้ได้ภาพการทำงานของหัวใจที่ละเอียดและเสมือนจริง ประกอบเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ช่วยให้ทีมแพทย์รักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การตรวจนี้สามารถใช้ประกอบกับการวิ่งสายพาน หรือการให้ยากระตุ้น เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ซ่อนอยู่
การบันทึกติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Holter Monitoring)
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาทั้งแบบชุดการตรวจติดตามตลอด 24 ชั่วโมง และแบบควบคุมการบันทึกสัญญาณด้วยตนเองเมื่อมีอาการ ใช้ตรวจจับจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจที่ซ่อนอยู่แม้เพียงเล็กน้อย เพื่อสืบค้นและวินิจฉัยโรคที่แฝงอยู่ทำให้สามารถป้องกันทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากภัยเงียบของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
การทดสอบภาวะการเป็นลมหมดสติด้วยเครื่องปรับระดับ (Tilt Table Test)
เทคนิคการตรวจด้วยเตียงปรับองศาการนอน พร้อมชุดตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพ ใช้ตรวจจับการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติในขณะยืน ใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหมดสติหรือเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุ
การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle-Brachial Index)
การตรวจหาร่องรอยการตีบของหลอดเลือดส่วนปลาย การแข็งตัว หรือไม่ยืดหยุ่นของหลอดเลือด
การตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Doppler)
การตรวจหาร่องรอยการสะสมไขมัน แลการตีบตันในหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ

 

แผนกห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีทีมแพทย์หัวใจที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาของโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถให้การรักษาโรคเฉพาะต่างๆทางหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด
 

เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory) 

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการการรักษาในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว เครื่องแรกในอาเซียน ที่สามารถแสดงรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัด ลดปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจรักษาให้น้อยที่สุดและใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สร้างภาพแผนที่หลอดเลือดนำทางของหลอดเลือดหัวใจ (Dynamic Coronary Roadmap) มีความสามารถในการสั่งงานต่างๆ การดูภาพหลอดเลือด รวมถึงการประมวลผล ด้วยตัวเครื่องที่มีความคล่องตัวสูงที่นอกจากการตรวจรักษาโรคในหลอดเลือดหัวใจได้แล้ว ยังสามารถรองรับการตรวจรักษาหลอดเลือดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแขน ขา ได้เป็นอย่างดี ทำให้แพทย์ทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย
 

เทคโนโลยีการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ Electrophysiology study ซึ่งประกอบไปด้วย
 1. EP recording system คือ เครื่องบันทึกการทำงานของระบบไฟฟ้าหัวใจเพื่อประกอบการวินิจฉัยและการรักษา ซึ่งสามารถกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจให้มีลักษณะความผิดปกติเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
 2. Radiofrequency ablation หรือ RFA เป็นเครื่องใช้ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโดยใช้คลื่นวิทยุ/ความร้อนทำลายจุดที่ก่อให้เกิดการเต้นหัวใจที่ผิดปกติ
 3. Navigation system หรือ 3D electroanatomical mapping เป็นเครื่องจำลองลักษณะไฟฟ้าออกมาเป็นลักษณะกายวิภาค ใช้ในการระบุตำแหน่งความผิดปกติของการเต้นของหัวใจและการลัดวงจรที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการรักษาที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

บริการรักษาโรคหัวใจที่ครอบคลุม

 • การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้วยวิธีการบอลลูนหรือใส่ขดลวด
 • การรักษาหลอดเลือดตีบตันในส่วนอื่นของร่างกายนอกเหนือจากหลอดเลือดหัวใจ
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
 • การใช้คลื่นวิทยุจี้สายไฟฟ้าในหัวใจเพื่อรักษาภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือหัวใจล้มเหลว โดยไม่ใช้การผ่าตัดด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า EECP ซึ่งจะเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ และช่วยให้สมรรถภาพการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นไปได้ง่ายขึ้น มีผลให้อาการเจ็บหน้าอกและอาการเหนื่อยง่ายลดลง

เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยระหว่างพักฟื้น

เชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างพักฟื้นที่โรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยข้างเตียง (Bedside Monitor) พร้อมด้วยเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 16 Lead ที่ทำให้แพทย์สามารถเข้ามาดูอาการคนไข้ด้วยระบบการทำงานของ Bedside Monitor ที่สามารถเก็บข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยทั้งหมดโดยแพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ป่วยประเมินผลการรักษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้ และยังเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างแพทย์และพยาบาล 
 

เทคโนโลยีฟื้นฟูหัวใจให้กลับมาแข็งแรงด้วยโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสามารถทำให้อาการทางโรคหัวใจลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ มีโปรแกรมต่างๆ ของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โปรแกรมที่ช่วยลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อชะลอการดำเนินโรคและป้องกันไม่ให้เกิดอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดซ้ำอีก ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน 
 
เครื่องนวดขากระตุ้นการทำงานของหัวใจ Enhanced External Counter Pulsation (EECP)
เครื่องกระตุ้นเพิ่มประสิทธิภาพระบบไหลเวียนเลือดกลับเข้าสู่หลอดเลือดหัวใจด้วยระบบปั๊มที่ขาแบบอัจฉริยะ ซึ่งจะทำงานสอดประสานไปกับการเต้นหัวใจ ช่วยเพิ่มแรงดันโลหิตกลับไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเรื้อรัง จัดเป็นเทคนิคการรักษาขั้นสูงที่ใช้ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เครื่องตรวจสมรรถภาพการออกกำลังกาย Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET) 
เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายแบบองค์รวม ด้วยชุดตรวจวัดการแลกเปลี่ยนก๊าซและสายพานลู่วิ่ง ใช้เทคนิคการวัดการใช้ออกซิเจนและการใช้พลังงานของร่างกายสะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจของผู้ป่วยอย่างละเอียด ใช้เป็นข้อมูลเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
 

Cardiology Center

Is a comprehensive cardiology clinic offering expert cardiovascular assessment and treatment in all situations 24 hours a day. In Thailand, cardiovascular disease is the second largest leading cause of death behind cancer. The center offers non-invasive diagnostic procedures, treatment programs developed using the latest laboratory technologies in cardiac catheterization, and single-cardiac catheterization x-ray which is on of the most modern and the first in the ASEAN region allowing cardiologists to provide accurate diagnosis and develop the most appropriate treatment programs.

 

 • โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดตีบตันในส่วนอื่นของร่างกายนอกเหนือจากหลอดเลือดหัวใจ
 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือหัวใจล้มเหลว
 

 

 

 

Contact

 

 

Phone: 0 2576 5601 , 5602

 

 

Service Hours

ในเวลาทำการ

 

วันจันทร์  08.00 - 16.00 น.
วันอังคาร  08.00 - 16.00 น.
วันพุธ  08.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี  08.00 - 16.00 น.
วันศุกร์  08.00 - 16.00 น.

 

นอกเวลาทำการ

 

วันจันทร์  -
วันอังคาร  -
วันพุธ  -
วันพฤหัสบดี  -
วันศุกร์  -
วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.

 

Location

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 

ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210