โครงการสุขภาพสำหรับประชาชน โครงการสุขภาพสำหรับประชาชน

โครงการสุขภาพสำหรับประชาชน โครงการสุขภาพสำหรับประชาชน

“เพิ่ม” โอกาสการเข้าถึง “การรักษา” เพื่อคนไทยทุกคน

ด้วยน้ำพระทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา และพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับโอกาส และคุณประโยชน์อย่างยิ่งจากพระกรณียกิจและโครงการต่างๆในพระดำริเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ได้ทรงรับผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จำนวนมาก อีกทั้ง โรคมะเร็งยังจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งนับวันยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรชาวไทย การวินิจฉัยต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจค้น รวมทั้งการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งไม่สามารถเข้าถึงการบริบาลในระยะเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งซึ่งมีโอกาสหาย และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า การให้บริการทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างดีตามมาตรฐานจึงถือเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน

ด้านการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ใช้บริการหน่วยสังคมสงเคราะห์

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้กับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย หน่วยสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงได้เปิดบริการให้คำปรึกษาทางสังคมแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ประสบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งค่ารักษาหรือแม้แต่ค่าเดินทาง ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถจะรักษาได้ตามแผนการรักษาที่กำหนด การได้พิจารณาอย่างรอบคอบจะช่วยให้การใช้เงินทุนเพื่อสงเคราะห์มีประสิทธิผล นำไปสู่โอกาสทางการรักษาของผู้ยากไร้

ด้านการดูแลผู้ป่วยในส่วนเกินของสิทธิ์การรักษาพื้นฐาน

ด้วยนโยบายการดูแลผู้ป่วยตามพระปณิธานในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานให้กับประชาชนชั้นกลางจนถึงผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิด้านการรักษาโรคมะเร็งที่รับผู้ป่วยสิทธิ์การรักษาพื้นฐานที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาและส่งเสริมการดูแลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ การรักษาผู้ป่วยมะเร็งแต่ละรายนั้นสิทธิ์การเบิกจ่ายพื้นฐานไม่สามารถดูแลรักษาได้ทั้งหมด ทำให้แต่ละปีทางโรงพยาบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลสงเคราะห์ส่วนเกินของสิทธิ์พื้นฐานให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะเป็นคนยากจนในกลุ่มผู้ถือสิทธิ สปสช.

ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนไทย โครงการบำเพ็ญพระกุศล

ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งชนิดต่างๆ โครงการบำเพ็ญพระกุศลใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนไทย และเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็ง อีกทั้ง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริบาลรักษาพยาบาลในระยะเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งซึ่งมีโอกาสรักษาให้หายได้ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกปีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ปัจจุบัน มีโครงการส่งเสริมการดูแลป้องกันโรคมะเร็งชนิดต่างๆให้กับประชาชนไปแล้วทั้งหมด ๘ โครงการ

 

 

 

“เพิ่ม” โอกาสการเข้าถึง “การรักษา” เพื่อคนไทยทุกคน

ด้วยน้ำพระทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา และพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับโอกาส และคุณประโยชน์อย่างยิ่งจากพระกรณียกิจและโครงการต่างๆในพระดำริเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ได้ทรงรับผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จำนวนมาก อีกทั้ง โรคมะเร็งยังจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งนับวันยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรชาวไทย การวินิจฉัยต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจค้น รวมทั้งการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งไม่สามารถเข้าถึงการบริบาลในระยะเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งซึ่งมีโอกาสหาย และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า การให้บริการทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างดีตามมาตรฐานจึงถือเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธาน

ด้านการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ใช้บริการหน่วยสังคมสงเคราะห์

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้กับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย หน่วยสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จึงได้เปิดบริการให้คำปรึกษาทางสังคมแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ประสบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งค่ารักษาหรือแม้แต่ค่าเดินทาง ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถจะรักษาได้ตามแผนการรักษาที่กำหนด การได้พิจารณาอย่างรอบคอบจะช่วยให้การใช้เงินทุนเพื่อสงเคราะห์มีประสิทธิผล นำไปสู่โอกาสทางการรักษาของผู้ยากไร้

ด้านการดูแลผู้ป่วยในส่วนเกินของสิทธิ์การรักษาพื้นฐาน

ด้วยนโยบายการดูแลผู้ป่วยตามพระปณิธานในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานให้กับประชาชนชั้นกลางจนถึงผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิด้านการรักษาโรคมะเร็งที่รับผู้ป่วยสิทธิ์การรักษาพื้นฐานที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาและส่งเสริมการดูแลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ การรักษาผู้ป่วยมะเร็งแต่ละรายนั้นสิทธิ์การเบิกจ่ายพื้นฐานไม่สามารถดูแลรักษาได้ทั้งหมด ทำให้แต่ละปีทางโรงพยาบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลสงเคราะห์ส่วนเกินของสิทธิ์พื้นฐานให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะเป็นคนยากจนในกลุ่มผู้ถือสิทธิ สปสช.

ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนไทย โครงการบำเพ็ญพระกุศล

ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชนชาวไทยซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งชนิดต่างๆ โครงการบำเพ็ญพระกุศลใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนไทย และเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็ง อีกทั้ง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริบาลรักษาพยาบาลในระยะเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งซึ่งมีโอกาสรักษาให้หายได้ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกปีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ปัจจุบัน มีโครงการส่งเสริมการดูแลป้องกันโรคมะเร็งชนิดต่างๆให้กับประชาชนไปแล้วทั้งหมด ๘ โครงการ