สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล

 

1. สิทธิ์ข้าราชการ สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ได้

ข้าราชการและบคุคลในครอบครัวสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรง โดยใช้บัตรประชาชนในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกทุกครั้ง ณ จุดชำระเงิน
 
โดยหากไม่ได้นำบัตรประชาชนมาแสดง หรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผู้รับบริการจะต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกคืนกับส่วนราชการต้นสังกัด
 

2. สิทธิ์บัตรทอง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ผู้ป่วยที่ต้องการใช้สิทธิ์บัตรทองจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากทางโรงพยาบาลต้นสังกัดถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ ทั้งนี้ก่อนผู้ป่วยเข้ารับบริการทางหน่วยตรวจสอบสิทธิ์จะทำการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวกับ โรงพยาบาลต้นสังกัดอีกครั้ง 
 

3. สิทธิ์ประกันสังคม

สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะกรณีที่มีใบส่งตัวมาจากโรงพยาบาลต้นสังกัด และชำระเงินสดเท่านั้น ยกเว้น กรณีมีใบส่งตัวยืนยันการให้วางบิลโรงพยาบาลต้นสังกัดได้ 
 

4. สิทธิ์องค์กรคู่สัญญา

ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายเฉพาะบริษัทที่มีบันทึกข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้ป่วยต้องมีหนังสือส่งตัวจากทางองค์กรเท่านั้น 
 

5. ผู้ป่วยที่ถือบัตรประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และนำไปเบิกเคลมกับทางบริษัทประกันที่ผู้ป่วยมิสิทธิ์เอง 
 

6. ผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาล

ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ยินดีให้บริการการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยทุกท่าน โดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต