วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม Vision and Mission

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม Vision and Mission

 

ปรัชญาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต : Be Excellent for Lives

วิสัยทัศน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปรัชญาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา : Every Patient. Our Heart.

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ส่งมอบสุขภาพดีให้ประชาชนถึงบ้านด้วยมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ

พันธกิจ

  • พัฒนานวัตกรรมที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล
  • ส่งมอบบริการที่มีมาตรฐานสูงให้ถึงบ้าน
  • เป็นสถานเพิ่มพูนความรู้ และทักษะให้บุคลากรด้านสุขภาพ และการแพทย์
  • มีความพร้อมด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีชั้นสูง

วัฒนธรรมองค์กรภายใต้พระนาม CHULABHORN

C- Commitment มุ่งมั่น
H- Honesty ซื่อสัตย์
U- Unity สามัคคี
L- Loyalty มีศรัทธา
A- Altruism คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
B- Benevolence เมตตากรุณา
H- Happiness นำพาความสุข
O- Opportunity ได้รับโอกาสและให้โอกาส
R- Research Excellence and Innovation สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
N- Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 

ค่านิยมหลัก Core Values ใช้คำว่า “CRA TEAM”

C Collaboration ร่วมมือช่วยเหลือกัน ไม่แบ่งฝ่าย ไม่เกี่ยงงาน
R Respect for people เคารพให้เกียรติผู้อื่น
A Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
T Teamwork ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี
E Excellence in patient and social services มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อผู้ป่วยและการบริการสังคม
A Achievement, agility & data driven ทำงานเน้นความสำเร็จและความคล่องตัวยืดหยุ่น โดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
M Morality, Ethics and Transparency มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

 

 

 

 

 

 

CRA Philosophy

Be Excellent for Lives

 

Vision

Deliver Comprehensive Health & Health Equity for All through Advanced Sciences, Innovation and Excellence

 

Chulabhorn Hospital Philosophy

Every Patient. Our Heart.

 

Core Values  “CRA TEAM”

C Collaboration 
R Respect for people
A Altruism
T Teamwork 
E Excellence in patient and social services 
A Achievement, agility & data driven 
M Morality, Ethics and Transparency