พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

 

พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

 

เป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ศิลปะขอมปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา สูง ๑.๙๗ เมตร ในคติมหายานเชื่อว่า “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม

 

 

 

พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

 

center

center

 

 

เป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ศิลปะขอมปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา สูง ๑.๙๗ เมตร ในคติมหายานเชื่อว่า “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม