พระปณิธาน The Resurrection

พระปณิธาน The Resurrection

“ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง

และเป็นการยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล

ช่วยพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ

ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ สมดังที่ข้าพเจ้าได้ตั้งปณิธานไว้”

พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

----พระปณิธานสู่โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง----

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็งจึงมีพระดำริจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ และเมื่ออาคารโรงพยาบาลแล้วเสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” และเสด็จพระดำเนินทรงเปิดดำเนินการโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางชำนาญการด้านโรคมะเร็ง ขนาด ๑๐๐ เตียง มีภารกิจในการช่วยเหลือบำบัดดูแลรักษาและบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์เข็ญทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายใต้การศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมป้องกันมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสรอดชีวิต มีอายุยืนยาวขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

“....อยากให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นที่พึ่งพิงของชนชั้นกลางจนถึงคนที่ยากไร้ ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม

การขยายโรงพยาบาลในครั้งนี้จึงครอบคลุมการรักษาทุกโรค ไม่ใช่แต่เพียงมะเร็งอย่างเดียวแล้ว อีกเหตุผลที่สำคัญคือ

การขยายโรงพยาบาลนี้อยากให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙๐ พรรษา ในปี ๒๕๖๐

เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้ความฝันนี้เป็นความจริง....”

 

พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระราชทาน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

----ก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่สู่ศูนย์การแพทย์ครบวงจร----

ด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไป” ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทรงปรับแนวพระนโยบายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เพิ่มการรักษาแบบทั่วไปเพื่อให้ครอบคลุมโรคต่างๆ มากขึ้น ด้วยมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมิใช่เฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างอาคาร “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้จะเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียง นอกจากนี้ ด้วยพระวิสัยทัศน์ และสายพระเนตรที่ยาวไกลว่าควรมีการผลิต และพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนพอเพียง ฉะนั้น การทรงงานพัฒนา เพื่อก้าวไปข้างหน้าอีกประการหนึ่ง คือ การจัดตั้ง “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” หน่วยงานภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยคาดหวังให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะส่งผลดีเกื้อหนุนผลของงานรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ คุณประโยชน์อย่างเด่นชัดทางการแพทย์ ซึ่งเกิดมีขึ้นได้ด้วยพระบารมีของ ”เจ้าฟ้าของปวงชน” พระองค์นี้ในอนาคตอันใกล้ นับเป็นความโชคดีของประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

 

“I am pleased to have established Chulabhorn Hospital to help alleviate the suffering of fellow humans who are cancer patients. The hospital can ensure that cancer diagnosis and treatment achieves international standards, that personnel are highly trained and that research is undertaken with the most modern and up-to-date technology which are my main aspirations.”

Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn Mahidol

 

Her Royal Highness’s Dedication to Cancer Patients 

During the long reign of HM King Bhumibol Adulyadej, one of the main concerns for his people during his dedicated hard work is “issues of public health” and he believed that these matters should be adjusted. Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn follows the footsteps of HM King Bhumibo lAdulyadej and HM Queen Sirikit and has regularly visited people of Thailand in various provinces and isolated rural areas with poor sanitation ever since she was young. Therefore, Her Royal Highness realizes the distresses and difficulties that her people are facing, particularly health-related problems.

Her Royal Highnessis determined to help the underprivileged, especially patients suffering from cancer, the number one cause of death in Thailand. The “Chulabhorn Cancer Centre” was establishedin 2004 to commemorate the auspicious 72nd Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit. The objective was to create an institution of academic excellence that can help train medical personnel to provide effective cancer treatment comparable to developed countries, with the principal aim of giving patients opportunity to become cured of cancer and improving the quality of life of patients. Under the gracious guidance of Her Royal Highness, the operation of Chulabhorn Cancer Centre was continuously improved and advanced to the point that it became a comprehensive cancer hospital. The Centre was subsequently bestowed upon a new name as “Chulabhorn Hospital” and was inaugurated by Her Royal Highness on October 29, 2009

 

“…I want Chulabhorn Hospital to be a resource for the middle-class and the underprivileged people to receive excellent services as equal as the well-off. The expansion of the hospital not only supports cancer care, but also covers a spectrum of illnesses. Another important reason is I would like the expansion of this hospital to commemorate the 90th Birthday Anniversary of my father, HM King BhumibolAdulyadej in 2016. I hope everyone will make the contributions and make my dream come true...”

- Royal Speech Given by Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn-

On 8 July 2015 at Chulabhorn Hospital

Her Royal Highness’s Aspiration Towards a New Medical College

Following Chulabhorn Hospital, a new Chulabhorn Royal Academy was additionally established in 2016. Her Royal Highnessintended to have this establishment to commemorate the 90th Birthday Anniversary of HM King BhumibolAdulyadej. According to the act of Chulabhorn Royal Academy in 2016, Chulabhorn Royal Academy includes HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science and Chulabhorn Graduate Institute with Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn as the President of Chulabhorn Royal Academy.

 

Chulabhorn Royal Academy is an educational institute that aims to produce scholars and professionals in medicine, nursing, public health, environmental toxicology, science and technology. Moreover, one important mission is to discover new knowledge through scientific and medical research and to apply them to improve Thailand’s health care for the benefits of Thai people. It is Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn’s determination to carry out the Late King BhumibolAdulyadej’s wishes that all individuals in Thailand will have an improved health and better quality of life.