ข้อมูลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ Info Chulabhorn Hospital

ข้อมูลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ Info Chulabhorn Hospital

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารที่ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็ง ซึ่ง ณ ปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งขนาด 100 เตียง และเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2552  จากการอุทิศพระวรกาย เพื่อทรงนำความเจริญก้าวหน้ามายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งทางด้านวิทยาการความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั้งหลายของการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการรักษาโรคมะเร็ง และให้บริการเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนทุกระดับ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งพัฒนายกระดับบริการทางการแพทย์ และนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์และรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ซึ่งได้พัฒนาขยายการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการแพทย์แบบครบวงจรที่มีศักยภาพในการให้บริการตรวจรักษาครอบคลุมทุกโรค ด้วยศูนย์การรักษาเฉพาะทางด้านต่าง ๆ พร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกเรียนรู้ทางคลินิกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการเป็นเลิศ เพื่อทุกชีวิตอย่างเสมอภาค ภายใต้หลักปรัชญา “ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา” ปัจจุบันมีบริการทางการแพทย์เปิดให้บริการ จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย

 


ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา มะเร็งวิทยานรีเวช และศัลยแพทย์มะเร็งสาขาต่างๆ พร้อมทีมให้การสนับสนุนทั้งแพทย์ในสาขาต่างๆ พยาบาลทั่วไป และพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง เภสัชกร นักโภชนากร นักกายภาพ นักรังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา และนักฟิสิกส์รังสี ภายใต้การดูแลรักษาร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ด้วยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถประเมินความเสี่ยง ตรวจคัดกรอง วินิจฉัย ประเมินระยะของโรคและการติดตามค้นหารอยโรคที่กลับเป็นซ้ำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งการกำหนดแผนการรักษาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Tumor Board) เพื่อร่วมกันพิจารณาตัดสินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายและให้การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการผ่าตัด การฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) การตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หัตถการรักษามะเร็ง และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ด้วยแนวทางการดูแลทางการแพทย์แบบองค์รวมที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว บรรเทาความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยที่มีโรคร้ายแรงและซับซ้อน ควบคู่กับการรักษาหลักโดยคํานึงถึงความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวร่วมด้วยเสมอ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนทางคลินิก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง สนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงวางรากฐานการศึกษาค้นคว้าวิจัย การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุด เพื่อจะช่วยยกระดับการรักษามะเร็งในประเทศไทยในทัดเทียมนานาประเทศ และมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการการรักษาโรคมะเร็งในทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการรักษามะเร็งแก่ประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยครอบคลุมโรคต่างๆได้มากขึ้น และให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับรักษาพยาบาลที่ครบวงจรในที่เดียว


ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

ศูนย์ที่ก่อตั้งจากพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เครื่องเพทซีทีสแกน และไซโคลตรอนในการวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท และโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาสูงให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่าอย่างสูงสุด เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นสถานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยแก่บุคลากรระดับต่างๆทั้งใน และต่างประเทศ ปัจจุบันศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ให้บริการด้านการผลิตสารเภสัชรังสีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยมาตรฐานการผลิตยาตาม GMP PIC/S และมาตรฐานการกระจายยาตาม GDP PIC/S พร้อมทั้งให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเครื่องเพทสแกนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการสร้างภาพวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET โดยสถาบัน EARL (Research For Life) สำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วย PET/CT Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และ PET/MRI Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดนี้


Cycrotron


ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยเสด็จพระดำเนินเปิดอาคารในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 เป็นอาคารส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระยะที่ 1 เพื่อสนองพระปณิธานที่ทรงมีพระนโยบายให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์พัฒนาต่อยอดขยายการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกโรค นอกเหนือไปจากโรคมะเร็ง เพื่อเป็นอาคารผู้ป่วยทั่วไป (OPD) ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) และเป็นอาคารสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ปัจจุบันศูนย์การแพทย์แห่งนี้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งให้บริการด้านการตรวจภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาด้วยเทคโนโลยีเอ็มอาร์ไอ 3 เทสลา และ MRIHIFU


โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในปีพุทธศักราช 2560 ด้วยทรงมีพระดำริให้พัฒนาต่อยอดขยายบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค นอกเหนือจากโรคมะเร็งเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับชนชั้นกลางจนถึงผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสถานที่ฝึกเรียนรู้ทางคลินิกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชา

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง มีขนาดพื้นที่ 265,263 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ มุ่งบูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบวงจร ประกอบด้วย หัวใจและหลอดเลือด ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา อายุรกรรม ศัลยกรรม อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน สุขภาพสตรี กุมารเวชกรรม การแพทย์บูรณาการ ผิวหนังและเลเซอร์ โสต ศ อ นาสิก และลาริงซ์วิทยา เป็นต้น พร้อมทั้งเชื่อมต่อทุกการรักษาสู่ผู้รับบริการด้วยการออกแบบระบบการให้บริการสุขภาพที่มีคนไข้เป็นศูนย์กลาง ยกระดับการดูแลรักษาด้วยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในทุกมิติ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นหมุดหมายที่พึ่งทางสุขภาพแห่งใหม่ทางฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานคร

 

“…I want Chulabhorn Hospital to be a resource for the middle-class and the underprivileged people to receive excellent services as equal as the well-off. The expansion of the hospital not only supports cancer care, but also covers a spectrum of illnesses. Another important reason is I would like the expansion of this hospital to commemorate the 90th Birthday Anniversary of my father, HM King BhumibolAdulyadej in 2016. I hope everyone will make the contributions and make my dream come true...”

- Royal Speech Given by Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn-

                                 On 8 July 2015 at Chulabhorn Hospital

 

Chulabhorn Hospital

From a Cancer Hospital to a General Hospital with full range of Medical Services

 

Chulabhorn Oncology Medical Centre

Under the gracious guidance of Her Royal Highness, the operation of Chulabhorn Hospital was continuously improved and advanced to the point that it became a comprehensive cancer hospital and extend to other diseases in order to further provide inclusive healthcare for Thai people. The Chulabhorn Hospital, a current 100-bed comprehensive cancer hospital, was made a new name as “Chulabhorn Oncology Medical Centre” by Her Royal Highness on August 19, 2017.

 

Chulabhorn Chalermprakiet Medical Centre

A general hospital, an expanded the operation of Chulabhorn Hospital,was established in 2017to commemorate the 60th Birthday Anniversary of Professor Dr. HRH Princess ChulabhornMahidol and was inaugurated by Her Royal Highness on December 1, 2017. At ChulabhornChalermprakiet Medical Centre, 50 beds general hospital, has three new specialized centresincludesCardiology, Orthopedic, and Breast Centre. With modern equipment and state-of-the-art diagnostic, and intensive care facilities in a one-stop medical centre. 

 

Bhattara Maha Raja Memorial Medical Centre

A comprehensive medical centre which provides a full range of medical services with 400-bed capacity. Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn Mahidol wishes to establish this medical centre in remembrance of her beloved father the Late King Bhumibol Adulyadej. This centre is going to be in operation within 4 years. With modern equipments and state-of-the-art facilities, offer the best medical care to people from all walks of life and provide an excellent setting for clinical teaching and research.