ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ

ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมโรคเฉพาะทาง ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกและข้อ โรคทางจักษุ โรคเฉพาะทางด้านต่าง ๆ และโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ โดยได้พัฒนายกระดับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และยังมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมการตรวจรักษา ตลอดจนถึงพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ณ ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานภายใต้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี 


โดยเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนแบ่งออกเป็น 3 อาคาร ได้แก่

1. ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่

2. ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ (ซอย 5)

3. ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยใหม่ ตามมาตรการปรกติวิถีใหม่ หาหมอสไตล์ NEW NORMAL 

(ไม่ต้องมาโรงพยาบาล)

1. สำหรับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ที่ต้องการเข้ารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถปรึกษาเพื่อวางแผนการเข้ารับการรักษามะเร็งแบบ NEW NORMAL ผ่านระบบ Teleconsultation for Oncology ในเมนู “ปรึกษาโรคมะเร็ง” ทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อคัดกรองประวัติและอาการกับแพทย์ ก่อนนัดหมายเข้ารับบริการต่อไป เพื่อประหยัดเวลาและลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

2. สำหรับผู้ป่วยใหม่ (โรคอื่น ๆ) สามารถสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นในคลินิกการรักษาที่ท่านสนใจ ผ่านLINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในเมนู “ศูนย์การรักษา” 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยเก่า ตามมาตรการปรกติวิถีใหม่ หาหมอสไตล์ NEW NORMAL (ไม่ต้องมาโรงพยาบาล)

 • สำหรับผู้ป่วยเก่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มีนัดหมายในระบบ และแพทย์คัดกรองแล้วสามารถพบแพทย์ผ่านมือถือได้
 • เป็นผู้ป่วยอายุมากกว่า 70 ปี หรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องในการรักษาโรคเรื้อรังและอยู่ในระยะที่ควบคุมโรคได้ดี 

​สามารถแจ้งขอพบแพทย์ผ่านทางไกล (Tele – Medicine) โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการดังต่อไปนี้

 1. ยืนยันการนัดหมายพบแพทย์ผ่านโทรศัพท์กับศูนย์การรักษาที่ผ่านเข้ารับบริการ
 2. พยาบาลติดต่อไป ตามวัน-เวลา ที่นัดหมาย เพื่อรับการปรึกษาแพทย์ผ่านโทรศัพท์ หรือระบบ LINE Call และ LINE Video Call
 3. เมื่อการปรึกษาแพทย์เสร็จสิ้น รอรับแจ้งยอดชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่าน SMS
 4. ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร หรือสแกนจ่ายผ่าน QR Code พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ รวมถึงบริการรับยาโดยไม่ต้องลงจากรถแบบ Drive Thru กรณีมียาบางประเภทที่ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วย กรณีมาโรงพยาบาล

 1. สำหรับผู้ที่มาโรงพยาบาลครั้งแรก ติดต่อทำประวัติใหม่ ณ จุดเวชระเบียน และตรวจสอบสิทธิ์ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ หรือ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
 2. สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายกับคลินิกเฉพาะทางแล้ว หรือผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการกับศูนย์การรักษาเฉพาะทาง สามารถเข้ารับบริการตามวัน-เวลาที่นัดหมายได้ที่คลินิกนั้น ๆ โดยไม่ต้องผ่านจุดคัดกรองที่คลินิกเวชปฏิบัติ
 3. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลารอคอย เมื่อผู้ป่วยพบแพทย์เสร็จสิ้นในวันนั้น ๆ ผู้รับบริการสามารถแจ้งเลขการเข้ารับบริการ (VN) ที่ตู้คิวแล้วกลับบ้านได้ทันที เพื่อรอรับแจ้งยอดชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่าน SMS
 4. ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ E-Payment หรือสแกนจ่ายผ่าน QR Code สำหรับผู้ป่วยที่มียากลับบ้าน เรามีบริการตจัดส่งยาทางไปรษณีย์ รวมถึงการรับยาโดยไม่ต้องลงจากรถแบบ Drive Thru สำหรับยาบางประเภทที่ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

 

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทุกท่าน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารโรงพยาบาล

 

 

ช่องทางการนัดหมายกับศูนย์การรักษาต่างๆ

 

 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

• ผู้ป่วยโรคมะเร็ง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm

• คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm

• คลินิกทันตกรรม (ชั้นบี1)  โทร 0 2576 6045

• ศูนย์รังสีมะเร็งวิทยา (ชั้นบี1) โทร 0 2576 6021-2

• ศูนย์โรคมะเร็งตับ ตับอ่อน และท่อน้ำดี (ชั้น2 โซนบี) โทร 0 2576 6855-6

• ศูนย์อายุรกรรมมะเร็ง (ชั้น3 โซนบี) โทร 0 2576 6229

• ศูนย์ศัลยกรรมเต้านม (ชั้น3 อาคารข้าราชบริพาร) LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm

• คลิกนิกตรวจสุขภาพ (ชั้น3 อาคารข้าราชบริพาร) โทร 0 2576 6153 , 6156

• ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง 

     1) คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร (ชั้น2 โซนเอ)โทร 0 2576 6163 , 6170

     2)  คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป (ชั้น2 โซนเอ) โทร 0 2576 6163 , 6170

     3 คลินิกกุมารเวช  (ชั้น2 โซนเอ) โทร 0 2576 6163 , 6170

     4) คลินิกจิตเวช  (ชั้น2 โซนบี) โทร 0 2576 6163 

     5)  คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (ชั้น2 โซนเบี) โทร 0 2576 6801 , 6848

     6) คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (ชั้น2 โซนเบี) โทร 0 2576 6801 , 6848

     7) คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (ชั้น2 โซนเบี) โทร 0 2576 6837

     8) คลินิกศัลยกรรมระบประสาท (ชั้น2 โซนเบี) โทร 0 2576 6801 , 6848

     9) คลินิกอายุรกรรมโรคไต (ชั้น3 โซนบี) โทร 0 2576 6229

     10) คลินิกอายุรกรรมโลหิตวิทยา (ชั้น3 โซนบี) โทร 0 2576 6229

     11) คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึม  (ชั้น3 โซนบี) โทร 0 2576 6229

     12) คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ  (ชั้น3 โซนบี) โทร 0 2576 6229

     13) คลินิกรักษ์สมอง (ชั้น3 โซนบี) โทร 0 2576 6229

     14) คลินิกอายุรกรรมประสาท (ชั้น3 โซนบี) โทร 0 2576 6229

     15) คลินิกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ  (ชั้น3 โซนบี) โทร 0 2576 6229

     16) คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ (ชั้น3 โซนบี) โทร 0 2576 6229

• ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน (ชั้น 4) โทร 0 2576 6298-9

• ศูนย์สุขภาพสตรี (ชั้น 9) ผู้ป่วยใหม่ สามารถติดต่อได้ทาง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm และผู้ป่วยเก่า ติดต่อได้ที่ โทร 0 2576 6565, 0 2576 6589

• คลินิกโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา (ชั้น 12) โทร 0 2576 6851

• ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู) (ชั้น 12) โทร 0 2576 6802-3

• ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา (ชั้น 12) โทร 0 2576 5734 

 

 

 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

• ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โทร 0 2765 5601-2

• คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด โทร 0 2765 5733

• ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร 0 27655626 , 5733

• คลินิกผิวหนังและเลเซอร์ โทร 0 2765 5735

• คลินิกอายุรกรรมเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โทร 0 2765 5741 , 5733

• คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โทร 0 2765 5741 , 5733

• คลินิกโรคไต โทร 0 2765 5741 , 5733

• ศูนย์ภาพวินิจฉัยฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โทร 0 2765 5757

• คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด โทร 0 2765 5765

• คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร 0 2765 5733

• คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึม โทร 0 2765 5741, 5733

 

 ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

• นัดหมายตรวจเพทสแกน โทร 09 6091 8369

• เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โทร 0 2576 6060-1

• คลินิกสูงวัยและความจำ โทร 06 4217 3389

 

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา

Add LINE Official : @Chulabhornhospital > http://nav.cx/8DqLuQm

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมโรคเฉพาะทาง ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกและข้อ โรคทางจักษุ โรคเฉพาะทางด้านต่าง ๆ และโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ โดยได้พัฒนายกระดับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และยังมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมการตรวจรักษา ตลอดจนถึงพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ณ ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานภายใต้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี 


โดยเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนแบ่งออกเป็น 3 อาคาร ได้แก่

1. ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่

2. ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ (ซอย 5)

3. ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยใหม่ ตามมาตรการปรกติวิถีใหม่ หาหมอสไตล์ NEW NORMAL 

(ไม่ต้องมาโรงพยาบาล)

1. สำหรับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ที่ต้องการเข้ารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถปรึกษาเพื่อวางแผนการเข้ารับการรักษามะเร็งแบบ NEW NORMAL ผ่านระบบ Teleconsultation for Oncology ในเมนู “ปรึกษาโรคมะเร็ง” ทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อคัดกรองประวัติและอาการกับแพทย์ ก่อนนัดหมายเข้ารับบริการต่อไป เพื่อประหยัดเวลาและลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

2. สำหรับผู้ป่วยใหม่ (โรคอื่น ๆ) สามารถสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นในคลินิกการรักษาที่ท่านสนใจ ผ่านLINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในเมนู “ศูนย์การรักษา” 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยเก่า ตามมาตรการปรกติวิถีใหม่ หาหมอสไตล์ NEW NORMAL (ไม่ต้องมาโรงพยาบาล)

 • สำหรับผู้ป่วยเก่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มีนัดหมายในระบบ และแพทย์คัดกรองแล้วสามารถพบแพทย์ผ่านมือถือได้
 • เป็นผู้ป่วยอายุมากกว่า 70 ปี หรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องในการรักษาโรคเรื้อรังและอยู่ในระยะที่ควบคุมโรคได้ดี 

​สามารถแจ้งขอพบแพทย์ผ่านทางไกล (Tele – Medicine) โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการดังต่อไปนี้

 1. ยืนยันการนัดหมายพบแพทย์ผ่านโทรศัพท์กับศูนย์การรักษาที่ผ่านเข้ารับบริการ
 2. พยาบาลติดต่อไป ตามวัน-เวลา ที่นัดหมาย เพื่อรับการปรึกษาแพทย์ผ่านโทรศัพท์ หรือระบบ LINE Call และ LINE Video Call
 3. เมื่อการปรึกษาแพทย์เสร็จสิ้น รอรับแจ้งยอดชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่าน SMS
 4. ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร หรือสแกนจ่ายผ่าน QR Code พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ รวมถึงบริการรับยาโดยไม่ต้องลงจากรถแบบ Drive Thru กรณีมียาบางประเภทที่ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วย กรณีมาโรงพยาบาล

 1. สำหรับผู้ที่มาโรงพยาบาลครั้งแรก ติดต่อทำประวัติใหม่ ณ จุดเวชระเบียน และตรวจสอบสิทธิ์ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ หรือ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
 2. สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายกับคลินิกเฉพาะทางแล้ว หรือผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการกับศูนย์การรักษาเฉพาะทาง สามารถเข้ารับบริการตามวัน-เวลาที่นัดหมายได้ที่คลินิกนั้น ๆ โดยไม่ต้องผ่านจุดคัดกรองที่คลินิกเวชปฏิบัติ
 3. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลารอคอย เมื่อผู้ป่วยพบแพทย์เสร็จสิ้นในวันนั้น ๆ ผู้รับบริการสามารถแจ้งเลขการเข้ารับบริการ (VN) ที่ตู้คิวแล้วกลับบ้านได้ทันที เพื่อรอรับแจ้งยอดชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่าน SMS
 4. ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ E-Payment หรือสแกนจ่ายผ่าน QR Code สำหรับผู้ป่วยที่มียากลับบ้าน เรามีบริการตจัดส่งยาทางไปรษณีย์ รวมถึงการรับยาโดยไม่ต้องลงจากรถแบบ Drive Thru สำหรับยาบางประเภทที่ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

 

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทุกท่าน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารโรงพยาบาล

 

 

ช่องทางการนัดหมายกับศูนย์การรักษาต่างๆ

 

 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

• ผู้ป่วยโรคมะเร็ง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm

• คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm

• ศูนย์เต้านม LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm

• ศูนย์รังสีมะเร็งวิทยา โทร 02-576-6021-2

• ศูนย์รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา โทร 02-576-6298-9

• ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง โทร 0 2576 6229-30

     1) คลินิกอายุรกรรมโรคไต

     2) คลินิกอายุรกรรมโลหิตวิทยา

     3) คลินิกอายุรกรรมประสาทวิทยา

     4) คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร

     5) คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึม

     6) คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

• ศูนย์โรคมะเร็งตับ ตับอ่อน และท่อน้ำดี โทร 0 2576 6855-56

• คลินิกกุมารเวช โทร 0 2576 6229-30

• คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โทร 0 2576 6229-30

• คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โทร 0 2576 6229-30

• ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู) โทร 02-576-6802-3

• คลินิกโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา โทร 02-576-6811

• ศูนย์สุขภาพสตรี (ผู้ป่วยใหม่ สามารถติดต่อได้ทาง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm และผู้ป่วยเก่า ติดต่อได้ที่ โทร 02-576-6565,02-576 6589)

 

 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

• ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โทร 06 4585 5197

• คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด โทร 06 4585 5197

• คลินิกจักษุ โทร 06 4586 2418

• ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร 0 2765 5796

• คลินิกผิวหนังและเลเซอร์ โทร 0 2765 5735

• คลินิกอายุรกรรมเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โทร 0 2765 5741

• คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โทร 0 2765 5741

• คลินิกโรคไต โทร 0 2765 5741

• ศูนย์ภาพวินิจฉัยฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โทร 0 2765 5760 / 06 4585 5262

• คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด โทร 0 2765 5765

 

 ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

• นัดหมายตรวจเพทสแกน โทร 09 6091 8369

• เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โทร 06 4585 5189 / 0 2576 6060-1

• คลินิกสูงวัยและความจำ โทร 06 4585 5189 / 0 2576 6060-1

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา

Add LINE Official : @Chulabhornhospital > http://nav.cx/8DqLuQm