ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

8 - 9 August 2019 งานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านมะเร็งวิทยา งานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านมะเร็งวิทยา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านมะเร็งวิทยา (Princess Chulabhorn International Oncology Conference)

จัดโดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ได้แก่

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

 

สมัครเข้าร่วมงานหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

www.pcioc2019.com

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านมะเร็งวิทยา (Princess Chulabhorn International Oncology Conference) 

จัดโดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ได้แก่ 

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

 

สมัครเข้าร่วมงานหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

www.pcioc2019.com