มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมถ์ฯ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมถ์ฯ

ก้าวผ่าน

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิโดยพระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์” ในพระอุปถัมภ์ฯ อันสื่อความหมายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง และเป็นการถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 974 ตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยี และการให้บริการรักษาพยาบาลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน ก่อตั้งและลงทุนร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการดำเนินการกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมการให้ทุนการศึกษา และการวิจัยในสาขาต่างๆที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้น การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนได้ร่วมสานต่อแนวพระราชดำริในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย และเพื่อช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ติดต่อเพื่อบริจาคและสนับสนุนของที่ระลึกการกุศลด้วยตนเองได้ที่
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
 
ช่องทางออนไลน์
LINE Official: @Bhadrafoundation Add Friend > https://lin.ee/4UEYhQ5PO
Facebook: @Bhadramaharajanusorn (https://www.facebook.com/BhadraMaharajanusorn)
Shopee: มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์
 
ร่วมบริจาคผ่านการโอนเงินได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ธนาคารทหารไทย   เลขที่ 236-1-00491-0
ธนาคารกรุงเทพ      เลขที่ 942-3-00099-2
 
สามารถขอรับใบเสร็จเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีจำนวน 2 เท่า
ติดต่อขอรับใบเสร็จได้ทาง LINE มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ Add Friend > https://lin.ee/4UEYhQ5PO


ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาคเพิ่มเติม ได้ที่

โทร  0 2576 6100 ต่อ 8110 และ 8731

โทร 06 4586 2438

 
ขอขอบคุณที่ร่วมสานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกลกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์
 

 

สิทธิประโยชน์ในการบริจาค

  • บริจาค 100 บาทขึ้นไปสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง
  • บริจาค 200,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
 ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามระเบียบสมนาคุณผู้อุปการะ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ได้รับการเสนอเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
จารึกชื่อประกาศเกียรติคุณ (เฉพาะสำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป)