เกี่ยวกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยและบริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากล

About Chulabhorn Hospital

The hospital provides excellence in research, education and international standard medical services.

 • 100,000- 100,000-

  จำนวนผู้ป่วยต่อปี Number of patients per year

 • 100+ 100+

  จำนวนโครงการตามพระดำริ Project Number

 • 5,000+ 5,000+

  จำนวนผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ Number of patients in court

 • 30 30

  จำนวนศูนย์การรักษา Number of treatment centers

โครงการบำเพ็ญพระกุศล โครงการบำเพ็ญพระกุศล

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีโอกาสเข้าถึงการบริบาลด้านสาธารณสุขด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ News