บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงอสมา วาณิชตันติกุล แพทย์หญิงอสมา วาณิชตันติกุล

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • แพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
 • ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันพุธ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • นอกเวลา วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • แพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
 • ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันพุธ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • นอกเวลา วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.