บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงศศิกร เฟื่องกำลูน SASIJORN FEINGGUMLOON

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

  • รังสีร่วมรักษาของลำตัว

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ม.มหิดล

วุฒิบัตร

  • วว.รังสีร่วมรักษาของลำตัว รามาธิบดี ม.มหิดล

ตารางแพทย์ออกตรวจ