บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงวิภาดา ไกรเกรียงศรี WIPADA KRAIKRIANGSRI

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

  • วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
  • วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์