บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงวรมา เกษมพิพัฒน์ชัย แพทย์หญิงวรมา เกษมพิพัฒน์ชัย

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบันฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)
 • Diploma of Thai Board of Obstetric and Gynaecology ภาควิชาสูติศาตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Diploma of Thai Subbroad of Reproductive Medicine โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • วันพฤหัสบดี นอกเวลา 16.00 - 20.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • สูติ-นรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.