บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงปิยะนุช รักพานิช แพทย์หญิงปิยะนุช รักพานิช

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านทรวงอกและสมรรถภาพหัวใจ

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Felllowship in Cardiac Rehabilitation, Cedars-Sinai Medical Center

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้านทรวงอกและสมรรถภาพหัวใจ

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Felllowship in Cardiac Rehabilitation, Cedars-Sinai Medical Center

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.