บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงจิดาภา สำราญ JIDAPA SAMRARN

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

  • สูตินรีเวช

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • วว.สูติ นรี ม.สงขลานครินทร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ