บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

นายแพทย์สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล Dr.Surachate Siripongsakul

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

  • รังสีวินิจฉัย

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

วว.รังสีวินิจฉัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ