บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ชนะฤทธิชัย นายแพทย์ณัฐวุฒิ ชนะฤทธิชัย

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

 • แพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ สาขาศัลยศาสตร์บูรณสภาพในข้อสะโพกและข้อเข่า   

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   

วุฒิบัตร

 • สาขาออร์โธปิดิกส์  (โรงพยาบาลมหราราช นครราชสีมา)
 • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย อนุสาขาข้อสะโพก และข้อเข่า (Hip and Knee) คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 • วันอังคาร เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • วันพุธ เวลา 16.00 - 20.00 น. (นอกเวลา)
 • วันศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น. (นอกเวลา)