บริการทางการแพทย์ Medical Services

ค้นหาแพทย์ ค้นหาแพทย์

ดร. แพทย์หญิงณัทญา ตรีภูริเดช Dr.Natthaya Triphuridet

ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

  • ลาศึกษาต่อ