สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการรักษาพยาบาล

 

 

1. สิทธิ์ข้าราชการ สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ได้

กรณีผู้ป่วยใหม่ สามารถเข้ามาสแกนลายนิ้วมือที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั้ง 2 อาคาร ได้แก่ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ บนถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ หรือ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ภายในศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5  โดยใช้เวลา 15 วันทำการนับจากวันที่เข้ามาเก็บลายนิ้วมือจึงจะสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ หากต้องเข้ารักษาพยาบาลในช่วง 15 วัน ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ท่านจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน โดยสามารถนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปเบิกคืนกับทางต้นสังกัดได้
 

2. สิทธิ์บัตรทอง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ผู้ป่วยที่ต้องการใช้สิทธิ์บัตรทองจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากทางโรงพยาบาลต้นสังกัดถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ ทั้งนี้ก่อนผู้ป่วยเข้ารับบริการทางหน่วยตรวจสอบสิทธิ์จะทำการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวกับ โรงพยาบาลต้นสังกัดอีกครั้ง 

 

3. สิทธิ์ประกันสังคม

สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะกรณีที่มีใบส่งตัวมาจากโรงพยาบาลต้นสังกัด และชำระเงินสดเท่านั้น ยกเว้น กรณีมีใบส่งตัวยืนยันการให้วางบิลโรงพยาบาลต้นสังกัดได้ 
 

4. สิทธิ์องค์กรคู่สัญญา

ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายเฉพาะบริษัทที่มีบันทึกข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้ป่วยต้องมีหนังสือส่งตัวจากทางองค์กรเท่านั้น 
 

5. ผู้ป่วยที่ถือบัตรประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และนำไปเบิกเคลมกับทางบริษัทประกันที่ผู้ป่วยมิสิทธิ์เอง 
 

6. ผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาล

ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ยินดีให้บริการการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยทุกท่าน โดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต