ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ

ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมโรคเฉพาะทาง ทั้งในด้านการตรวจและรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกและข้อ โรคเฉพาะทางด้านต่างๆ และโรคทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ โดยได้พัฒนายกระดับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และยังมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมการตรวจรักษา ตลอดจนถึงพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ณ ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานภายใต้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 
1. ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่
2. ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
3. ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่
 

ผู้ป่วยใหม่ที่มาติดต่อเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครั้งแรก

ติดต่อทำประวัติใหม่ ณ จุดเวชระเบียน และตรวจสอบสิทธิ์ ณ ห้องตรวจสอบสิทธิ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ หรือ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สำหรับผู้ป่วยใหม่ที่ต้องการเข้ารับการตรวจปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งผู้ป่วยสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บนถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ โดยสามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ ชั้น 1 จากนั้นผู้ป่วยจะต้องมาเข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป ชั้น 2 เพื่อคัดกรองประวัติและอาการกับแพทย์ประจำคลินิก เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการของแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นๆ ต่อไป
 
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ประสงค์จะส่งตัวมาเพื่อเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทางญาติสามารถนำรายละเอียดและประวัติการรักษามาติดต่อเพื่อปรึกษาแนวทางการรักษาแทนผู้ป่วยในขั้นตอนนี้ได้
 
เมื่อผู้ป่วยมะเร็งได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทาง ผลการตรวจวินิจฉัยของผู้ป่วยมะเร็งทุกราย จะถูกส่งไปที่หน่วยการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง หรือ Tumor Board ซึ่งเป็นการประชุมของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ เพื่อร่วมกำหนดแผนการรักษาและพิจารณาตัดสินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย 
 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยโรคอื่นๆ

กรณีที่ผู้ป่วยไม่ยังไม่ทราบสาเหตุหรืออาการของโรค ผู้ป่วยจะถูกส่งไปตรวจคัดกรองที่คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป ชั้น 2 ก่อนที่แพทย์จะส่งต่อให้นัดหมายกับคลินิกเฉพาะโรคเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษากับแพทย์เฉพาะทางต่อไป 
 
สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายกับคลินิกเฉพาะโรคแล้ว หรือผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการกับศูนย์การรักษาเฉพาะทาง สามารถเข้ารับบริการตามวัน-เวลาที่นัดหมายได้ที่คลินิกนั้นๆ โดยไม่ต้องผ่านจุดคัดกรองที่คลินิกเวชปฏิบัติ 
 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านต่างๆ ดังนี้

กรณีตรวจรักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ 
  1. คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ชั้น 1
  2. ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์เต้านม คลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 2
  3. คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็งและอายุรกรรมเฉพาะทางด้านต่างๆ ชั้น 3
  • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
  • คลินิกอายุรกรรมโลหิตวิทยา
  • คลินิกอายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ
  • คลินิกอายุรกรรมโรคไต
  • คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาท
  • คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร
  • คลินิกอายุรกรรมโรคข้อ
  • คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • คลินิกระงับปวดและการฝังเข็ม
  • คลินิกรักษ์สมอง
  4. ศูนย์สุขภาพสตรี (โรคทางนรีเวช มะเร็งนรีเวช) ชั้น 9
  5. คลินิกทันตกรรม ชั้น B1
  6. งานรังสีมะเร็งวิทยา ชั้น B1
  7. คลินิกในโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ ชั้น 12
  8. คลินิกโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ชั้น 12
  9. คลินิกพิเศษโรคปอด ชั้น 12
10. คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น 12
11. คลินิกตรวจคัดกรองโครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจร ชั้น 12
12. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู การกีฬา และกายภาพบำบัด  ชั้น 12
13. คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยา  ชั้น 12
 
กรณีตรวจรักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ 
  1. ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  2. ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  3. คลินิกจักษุ
  4. คลินิกอายุรกรรมโรคผิวหนังและเลเซอร์ 
  5. คลินิกอายุกรรมโรคทั่วไป
  6. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  7. คลินิกกายภาพบำบัด
  8. คลินิกทันตกรรม
 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพทซีที

ติดต่อที่อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น1 
เอกสารการส่งตัว ประกอบด้วย
  1. ใบนัดตรวจต้นฉบับ
  2. ผลการตรวจ Lab และ X-ray
  3. ใบรับรองสิทธิ์ (กรณีมีสิทธิ์การเบิกจ่าย)
 
⇒ ส่งแฟกซ์แบบฟอร์ม เพื่อนัดหมายที่หมายเลข 02-574-4724
 
⇒ โทร. 02-574-3355 หรือ 064-585-5193 เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสาร
 
⇒ ทางศูนย์ฯ ติดต่อกลับผู้ประสานงานของ รพ.หรือผู้ป่วย เพื่อซักประวัติอย่างละเอียด และกำหนดวันนัดหมาย
 
⇒ แจ้งขั้นตอนการเตรียมตัวและเอกสารสำหรับการเข้ารับบริการ
 
⇒ เข้าบริการ ณ ศูนย์ไซโคลตรอนฯ ชั้น 1 พร้อมใบนัดฯ ต้นฉบับ, เอกสารและผลการตรวจอื่นๆ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชม.
 
 

หมายเหตุ 

สำหรับผู้ป่วยที่จะใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล  จะต้องตรวจสอบกับต้นสังกัดและ/หน่วยงานของผู้ป่วย  ว่ารับรองการเบิกค่าตรวจ PET/CT คืนได้ตามข้อกำหนดหรือไม่ และแม้ว่าการตรวจของผู้ป่วยอยู่นอกเหนือข้อบ่งชี้ทางคลินิกที่จำเพาะ ทางศูนย์ฯ ยินดีให้บริการการตรวจแก่ท่าน แต่จะต้องทำการเก็บเงินค่าตรวจจากลูกค้าโดยตรง