โครงการ Project

Wake up สตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV Wake up สตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV

ในโอกาสที่เดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกสากล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้สตรีไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก จัดโครงการบริการทางการแพทย์ด้านโรคทางนรีเวชพร้อมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกภายใต้แนวคิด “Wake up สตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ให้การสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้สตรีไทยได้ตระหนักและป้องกันภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งในปี พ.ศ. 2562 นี้เป็นปีที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการเปิดดำเนินงาน ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์จึงได้จัดกิจกรรมบริการตรวจเช็กสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านโรคทางนรีเวช เพื่อสานต่อพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงมุ่งหวังให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลยึดถือตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินงานมา

จากสถิติทั่วโลกนั้นมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งในสตรีที่พบเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านมซึ่งรวมทั้งในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาพบผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่มีมากถึง 8,600 รายต่อปี หรือในทุกๆวันจะมีผู้ป่วยรายใหม่ถึง 24 คน และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม โดยปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกคร่าชีวิตสตรีไทยเฉลี่ยถึงวันละ 14 คน ทั้งๆที่มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่ป้องกันได้เพราะเรารู้สาเหตุแน่ชัดแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งมีวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชพีวี ดีเอ็นเอ และวัคซีนป้องกัน โดยช่วงเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ดร. เท็ดรอส แอดานอม เกเบรเยซัส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวถ้อยแถลงซึ่งถือเป็นเป้าหมายระดับนานาชาติที่ตอบสนองต่อข้อผูกพันด้านนโยบายสุขภาพโลกในที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติว่า A world free of cervical cancer” หรือ “มะเร็งปากมดลูกควรจะต้องหมดไปจากโลกใบนี้” โดยมีมาตรการขจัดโรคมะเร็งปากมดลูกที่สำคัญ ได้แก่ การรับวัคซีน การตรวจคัดกรอง การรักษา และการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งสิ่งที่ทุกประเทศต้องทำอันดับแรก คือ จะต้องแนะนำและขยายการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวีให้ครอบคลุมกลุ่มเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ให้มากที่สุด ประการที่สองทุกประเทศจะต้องแนะนำและปรับการตรวจคัดกรองเชื้อเอชพีวีให้เป็นการตรวจพื้นฐานสำหรับผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 30 ถึง 49 ปี และให้การรักษาและติดตามผลอย่างเหมาะสม และประการที่สามทุกประเทศจะต้องเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยการรักษามะเร็งปากมดลูก และให้การดูแลแบบประคับประคอง โดยรัฐบาลไทยได้เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมสนับสนุนในการประชุมดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยในฐานะศูนย์รวมของบุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช และสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการให้บริการแก่ประชาชนด้านโรคมะเร็งในสตรี จึงได้ผนึกกำลังกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐและเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งได้ร่วมมือกันบูรณาการองค์ความรู้ และสานต่อนโยบายระดับชาติเพื่อรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพให้สตรีไทยได้ตระหนักรู้ถึงการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสเอชพีวี เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีไทย

นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ในโอกาสที่เดือนมกราคมของทุกปีซึ่งถือเป็นเดือนต้านภัยมะเร็งปากมดลูกสากล ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นศูนย์ที่เปิดให้บริการทางด้านการตรวจรักษาโรคทางนรีเวช และมะเร็งนรีเวช ได้ให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ส่งเสริมการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อให้สตรีไทยทั่วทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ และสามารถป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งปากมดลูกได้ ซึ่งอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยยังคงมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วง โดยในปีนี้เพื่อให้สอดรับการตอบสนองต่อการสนับสนุนนโยบายสุขภาพโลกของทางองค์การอนามัยโลกจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “Wake up สตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV” ซึ่งในโครงการได้มีการจัดทำภาพยนตร์รณรงค์ให้ความรู้โดยทีมแพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช และสูตินรีแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ชุดดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญที่เน้นย้ำให้สตรีไทย รู้จัก – ป้องกัน – ใส่ใจ – คัดกรอง เชื้อไวรัสเอชพีวีสาเหตุหลักของโรคมะเร็งปากมดลูก และการส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับสตรีไทย โดยแนะนำให้พบสูตินรีแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งในอนาคตจะเป็นโปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพื้นฐานในสตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป และการตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี รวมถึงแนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี ทั้งนี้ การได้รับความรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายจากเชื้อไวรัสเอชพีวีเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก เพื่อเป้าหมายสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่จะสานฝันให้ประเทศไทยปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูกในอนาคต”

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผสานทุกความเชี่ยวชาญ ปกป้องเคียงข้างสตรีไทยด้วยชุดโปรแกรมสุขภาพดีสตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก Wake up สตรีไทย รู้จัก ป้องกัน ใส่ใจ คัดกรองสุขภาพสตรีในอัตราพิเศษตลอดปี 2562 อาทิ ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV DNA) 14 สายพันธุ์ ราคา 990 บาท, ตรวจภายในและอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกราน ราคา 990 บาท, ตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ราคา 790 บาท, ตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวี ราคา 1,590 บาท และวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ ราคาเข็มละ 1,990 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ โทร. 0 2576 6565 / 0 2576 6594

Download - Brochure โครงการ Wake Up สตรีไทยปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV

Download - Press Release แถลงข่าวโครงการ Wake Up สตรีไทยปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV

Download - Video แถลงข่าวโครงการ Wake Up สตรีไทยปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางชำนาญการด้านโรคมะเร็งที่ได้สืบสานการดำเนินงานตามรอยพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์ชำนาญการด้านการศึกษา การวิจัย และการรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทย ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมเทคโนโลยี และเครื่องมือที่ทันสมัย ยกระดับการรักษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง รวมถึงผู้ป่วยยากไร้ให้ได้รับการดูแลบำบัดรักษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ในโอกาสที่เดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกสากล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้สตรีไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก จัดโครงการบริการทางการแพทย์ด้านโรคทางนรีเวชพร้อมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกภายใต้แนวคิด “Wake up สตรีไทย ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก รู้ไว้ป้องกัน HPV” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ให้การสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้สตรีไทยได้ตระหนักและป้องกันภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูก

อีกทั้งในปี พ.ศ. 2562 นี้เป็นปีที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการเปิดดำเนินงาน ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์จึงได้จัดกิจกรรมบริการตรวจเช็กสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านโรคทางนรีเวช อาทิ ตรวจอัลตราซาวด์เชิงกรานสตรี ตรวจมวลกระดูกพร้อมปรึกษาอาการวัยทอง แก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ เพื่อสานต่อพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงมุ่งหวังให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลยึดถือตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินงานมา