โครงการ Project

โครงการ เพท-ซีที สแกน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) โครงการ เพท-ซีที สแกน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)

ชื่อโครงการ

โครงการ เพท-ซีที สแกน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร
 

หลักการและเหตุผล

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดำเนินโครงการบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2558 ภายใต้ชื่อ “โครงการเพท-ซีที สแกน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดทีเซลล์” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การประเมินระยะของโรคมีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นและการตรวจติดตามผลการรักษา โดยในปี พ.ศ.2559 นี้ ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึงทรงพระกรุณาให้มีการดำเนินการโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ โครงการ “เพท-ซีที สแกน”เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2) เพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรายใหม่ทั้งชนิดทีเซลล์และชนิดบีเซลล์ (Non-Hodgkin lymphoma) ได้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพท-ซีที สแกน โดยผู้ที่เข้าโครงการจะได้รับการตรวจด้วยเพท-ซีที สแกน ตามขั้นตอนการรักษาตลอดโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อประเมินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย โดยหวังให้ผู้ป่วยมีอัตราการตอบสนองต่อการรักษาที่ดี โรคสงบเป็นระยะเวลานานและผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยที่สุด อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการรักษาต่อไปในอนาคต
 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพด้านโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของพสกนิกรชาวไทย โดยดำเนินโครงการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดทีเซลล์ และขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ได้เข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 ด้วย
2.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ได้เข้าถึงการประเมินระยะของโรคด้วยเพท-ซีที สแกน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการตรวจประเมินระยะของโรคที่ทันสมัย
3.เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการวินิจฉัย และการตรวจรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ชื่อโครงการ
โครงการ เพท-ซีที สแกน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร
หลักการและเหตุผล
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดำเนินโครงการบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2558 ภายใต้ชื่อ “โครงการเพท-ซีที สแกน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดทีเซลล์” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การประเมินระยะของโรคมีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นและการตรวจติดตามผลการรักษา โดยในปี พ.ศ.2559 นี้ ด้วยพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จึงทรงพระกรุณาให้มีการดำเนินการโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ โครงการ “เพท-ซีที สแกน”เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2) เพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรายใหม่ทั้งชนิดทีเซลล์และชนิดบีเซลล์ (Non-Hodgkin lymphoma) ได้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพท-ซีที สแกน โดยผู้ที่เข้าโครงการจะได้รับการตรวจด้วยเพท-ซีที สแกน ตามขั้นตอนการรักษาตลอดโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อประเมินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย โดยหวังให้ผู้ป่วยมีอัตราการตอบสนองต่อการรักษาที่ดี โรคสงบเป็นระยะเวลานานและผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยที่สุด อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการรักษาต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์

1.เพื่อสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพด้านโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของพสกนิกรชาวไทย โดยดำเนินโครงการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดทีเซลล์ และขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ได้เข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 ด้วย

2.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ได้เข้าถึงการประเมินระยะของโรคด้วยเพท-ซีที สแกน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการตรวจประเมินระยะของโรคที่ทันสมัย

3.เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการวินิจฉัย และการตรวจรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น