โครงการ Project

โครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ โครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ

ปัจจุบันแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูลปี พ.ศ.2557 ระบุว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นว่า 54,530 คน เฉลี่ยวันละ 150 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน การเกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหัวใจประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้มีหลักประกันและความคุ้มครองด้านการบริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเปิดสิทธิให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย 7 หัตถการในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  • ไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลต้นสังกัด
  • ไม่ต้องสำรองจ่าย
  • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

 

ช่วยหัวใจได้เต้นต่อ ด้วย 7 หัตถการ

1.      การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)

2.      การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (CAG+PCI)

3.      การตรวจทางสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EPS with RFCA)

4.      การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Carto (EPS with Carto)

5.      การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร Permanent Pace Maker

6.      การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร (AICD)

7.      การใส่เครื่องสมานฉันทร์หัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลว CRTP(D)

 

หากผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและมีแผนการรักษาของแพทย์ที่จะต้องเข้ารับการรักษาตามรายการ 7 หัตถการดังกล่าว โรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ประกันตนสามารถส่งตัวผู้ประกันตนเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือ กรณีที่ผู้ประกันตนประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็สามารถติดต่อเพื่อไปเข้ารับการรักษาได้โดยตรง ซึ่งสถานพยาบาลที่ทำการส่งต่อหรือผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

หากรักษาแล้วต้องมีการส่งตัวกลับไปรักษาต่อเนื่อง ณ สถานพยาบาลต้นสังกัดของผู้ประกันตน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเป็นผู้ประสานเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ประกันตนต่อไป เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล มีความสะดวกและปลอดภัย ลดระยะเวลารอคอยการรักษา ทำให้ผู้ประกันตนมีผลลัพธ์การรักษาที่ดี ลดอัตราการเสียชีวิต หรือพิการของผู้ประกันตนได้ และสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร.064-585-5197

ปัจจุบันแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูลปี พ.ศ.2557 ระบุว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นว่า 54,530 คน เฉลี่ยวันละ 150 คน หรือชั่วโมงละ 6 คน การเกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหัวใจประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้มีหลักประกันและความคุ้มครองด้านการบริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเปิดสิทธิให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย 7 หัตถการในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  • ไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลต้นสังกัด
  • ไม่ต้องสำรองจ่าย
  • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

 

ช่วยหัวใจได้เต้นต่อ ด้วย 7 หัตถการ

1.      การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)

2.      การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (CAG+PCI)

3.      การตรวจทางสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EPS with RFCA)

4.      การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Carto (EPS with Carto)

5.      การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร Permanent Pace Maker

6.      การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร (AICD)

7.      การใส่เครื่องสมานฉันทร์หัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลว CRTP(D)

 

หากผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและมีแผนการรักษาของแพทย์ที่จะต้องเข้ารับการรักษาตามรายการ 7 หัตถการดังกล่าว โรงพยาบาลต้นสังกัดของผู้ประกันตนสามารถส่งตัวผู้ประกันตนเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือ กรณีที่ผู้ประกันตนประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็สามารถติดต่อเพื่อไปเข้ารับการรักษาได้โดยตรง ซึ่งสถานพยาบาลที่ทำการส่งต่อหรือผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

หากรักษาแล้วต้องมีการส่งตัวกลับไปรักษาต่อเนื่อง ณ สถานพยาบาลต้นสังกัดของผู้ประกันตน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเป็นผู้ประสานเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ประกันตนต่อไป เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล มีความสะดวกและปลอดภัย ลดระยะเวลารอคอยการรักษา ทำให้ผู้ประกันตนมีผลลัพธ์การรักษาที่ดี ลดอัตราการเสียชีวิต หรือพิการของผู้ประกันตนได้ และสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร.064-585-5197