โครงการ Project

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง

โครงการบำเพ็ญพระกุศล

เป็นโครงการเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยเทคนิคที่ทันสมัย ซึ่งจะให้บริการแก่ประชาชนชาวไทยทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งช่องปากจากการสูบบุหรี่ หรือจากการเคี้ยวหมาก ยาเส้น ยาฉุน หรือมีรอยโรคในช่องปากที่มีอาการเป็นๆ หายๆ เกินกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งลักษณะของรอยโรค อาจเป็น รอยแดง รอยขาว มีก้อน รอยขาวปนแดง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงนี้จะได้รับการตรวจติดตามเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ส่วนในรายที่พบรอยโรคแล้วสงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งช่องปากจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐาน ทั้งนี้ เทคโนโลยีการตรวจระดับยีนที่ใช้ในโครงการจะช่วยในการค้นพบมะเร็งดังกล่าวได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการรักษาให้หายขาด หรือสามารถตอบสนองต่อการรักษาได้ดีกว่าการตรวจพบมะเร็งเมื่อมีอาการมาแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นในการดูแลช่องปาก มีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งช่องปากได้ในที่สุด

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการเกิดมะเร็งช่องปากจากการสูบบุหรี่ การเคี้ยวหมากหรือยาเส้น ยาฉุน และจากการตรวจพบรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงภยันตรายของการสูบบุหรี่
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากของประเทศไทย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายทางด้านการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ

เป็นโครงการเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยเทคนิคที่ทันสมัย ซึ่งจะให้บริการแก่ประชาชนชาวไทยทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งช่องปากจากการสูบบุหรี่ หรือจากการเคี้ยวหมาก ยาเส้น ยาฉุน หรือมีรอยโรคในช่องปากที่มีอาการเป็นๆ หายๆ เกินกว่า 2 สัปดาห์