โครงการ Project

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โครงการอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากหลักการและเหตุผลอันเปี่ยมล้นไปด้วยความจงรักภักดีของบุคลากรในองค์กรตามพระดำริที่จะได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสครบรอบ 10 ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยพระเมตตาและพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคมะเร็ง และพัฒนาต่อยอดสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อพร้อมเป็นที่พึ่งพิงและช่วยเหลือประชาชนยามเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนา นับเป็นโครงการที่มีความเป็นมงคลยิ่งทั้งต่อ พระพุทธศาสนา ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระกุศลฯ  ในครั้งนี้

 

ภาพข่าว โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลฯ
 

 

วิดีทัศน์ข่าวโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลฯ

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากหลักการและเหตุผลอันเปี่ยมล้นไปด้วยความจงรักภักดีของบุคลากรในองค์กรตามพระดำริที่จะได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสครบรอบ 10 ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยพระเมตตาและพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคมะเร็ง และพัฒนาต่อยอดสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อพร้อมเป็นที่พึ่งพิงและช่วยเหลือประชาชนยามเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนา นับเป็นโครงการที่มีความเป็นมงคลยิ่งทั้งต่อ พระพุทธศาสนา ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระกุศลฯ  ในครั้งนี้

 

ภาพข่าว โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลฯ
 

 

วิดีทัศน์ข่าวโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลฯ