รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ

5 มิถุนายน 2562 : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” 5 มิถุนายน 2562 : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการ “การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และอาจารย์ปราโมทย์ โชติมงคล มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาองค์กรให้เป็น "องค์กรคุณธรรม" โครงการนี้จัดขึ้นโดยฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการ “การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และอาจารย์ปราโมทย์ โชติมงคล มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาองค์กรให้เป็น "องค์กรคุณธรรม" โครงการนี้จัดขึ้นโดยฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์