รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ รพ.จุฬาภรณ์ในสื่อต่างๆ

26 มีนาคม 2562 : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัด "โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" 26 มีนาคม 2562 : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัด "โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัด "โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยในกิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย การบรรยายและดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัด "โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยในกิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย การบรรยายและดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ