ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชีพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชีพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว

มกราคม เดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้บูรณาความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สตรีไทย รู้จัก รู้สิทธิ์ ตรวจเช็ก ป้องกัน "ไวรัสเอชพีวี" เพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ให้เมืองไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูก

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูก เพิ่มสิทธิหญิงไทยตรวจคัดกรองด้วยเอชพีวี ดีเอ็นเอ” จากวิสัยทัศน์ มุมมอง และนโยบายระดับชาติจากทั้ง 5 หน่วยงาน
นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, คุณเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, พลอากาศโท นายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นาวาอากาศเอก นายแพทย์ภานนท์ เกษมศานติ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ดำเนินรายการเสวนา โดย คุณดาว-อภิสรา เกิดชูชื่น

พร้อมร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นหนึ่งพลังรณรงค์เผยแพร่โครงการ Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 18.00 น. (ช่วงเปิดเวทีเสวนา 14.00 - 15.00 น.) ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ