ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ 2562 : พระมหาอดิศักดิ์ รักภักดี (ฉายาสุขุมาโล ภิกขุ) ได้มาร่วมสวดมนต์และบรรยายธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หัวข้อบรรยาย “รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอรู้จักให้” 21 กุมภาพันธ์ 2562 : พระมหาอดิศักดิ์ รักภักดี (ฉายาสุขุมาโล ภิกขุ) ได้มาร่วมสวดมนต์และบรรยายธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หัวข้อบรรยาย “รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอรู้จักให้”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พระมหาอดิศักดิ์ รักภักดี (ฉายาสุขุมาโล ภิกขุ) พระนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทาน ได้มาร่วมสวดมนต์และบรรยายธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หัวข้อบรรยาย “รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอรู้จักให้” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รัก รอ พอ ให้ รู้จักรักตัวเองและคนรอบข้าง รู้จักรอความสำเร็จ รู้จักพอใจในงาน และรู้จักให้อภัยผู้อื่น เช่น การกอดจึงเป็นการเพิ่มพลังกาย เสริมพลังใจ ให้เราสุขภาพดี เป็นภูมิคุ้มกันชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แม้กระทั่งผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานทางกาย อ้อมกอดที่อบอุ่น จริงใจ ก็เป็นเหมือนทิพย์โอสถที่ช่วยเยียวยาใจให้เข้มแข็ง ไม่อ่อนแรงไปตามกาย เมื่อใจไม่ป่วย ก็ส่งผลถึงกายให้ดีขึ้นตามไปด้วย และสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ใกล้จะจากไป แม้การกอดจะช่วยให้เขาหายจากโรคไม่ได้ แต่ก็ช่วยให้เขาตายอย่างสงบและมีความสุขได้ในวาระสุดท้ายของชีวิตการกอดมีอานุภาพมากมาย เหลือคณานับเช่นนี้ เรามากอดเพื่อเพิ่มพลังกาย เสริมพลังใจ กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆกัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่า

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พระมหาอดิศักดิ์ รักภักดี (ฉายาสุขุมาโล ภิกขุ) พระนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงพระราชทาน ได้มาร่วมสวดมนต์และบรรยายธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสดาจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หัวข้อบรรยาย “รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอรู้จักให้” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รัก รอ พอ ให้ รู้จักรักตัวเองและคนรอบข้าง รู้จักรอความสำเร็จ รู้จักพอใจในงาน และรู้จักให้อภัยผู้อื่น เช่น การกอดจึงเป็นการเพิ่มพลังกาย เสริมพลังใจ ให้เราสุขภาพดี เป็นภูมิคุ้มกันชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แม้กระทั่งผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานทางกาย อ้อมกอดที่อบอุ่น จริงใจ ก็เป็นเหมือนทิพย์โอสถที่ช่วยเยียวยาใจให้เข้มแข็ง ไม่อ่อนแรงไปตามกาย เมื่อใจไม่ป่วย ก็ส่งผลถึงกายให้ดีขึ้นตามไปด้วย และสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ใกล้จะจากไป แม้การกอดจะช่วยให้เขาหายจากโรคไม่ได้ แต่ก็ช่วยให้เขาตายอย่างสงบและมีความสุขได้ในวาระสุดท้ายของชีวิตการกอดมีอานุภาพมากมาย เหลือคณานับเช่นนี้ เรามากอดเพื่อเพิ่มพลังกาย เสริมพลังใจ กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆกัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่า