กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

8 มิถุนายน 2562 : ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ. กฤตชญา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 8 มิถุนายน 2562 : ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ. กฤตชญา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ. กฤตชญา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร และได้นำเสนอ poster ในงาน PGR student symposium ที่ University of Dundee, UK ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะ

Congratulations ! 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ. กฤตชญา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร และได้นำเสนอ poster ในงาน PGR student symposium ที่ University of Dundee, UK ได้รางวัลที่หนึ่ง

Congratulations !