กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

9 มิถุนายน 2562 : ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ Jeff - หัฏฐภาคย์ ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัย 9 มิถุนายน 2562 : ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ Jeff - หัฏฐภาคย์ ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติอีกท่านหนึ่ง Jeff - หัฏฐภาคย์ ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัย (People's Choice Higher Degree Thesis Competition) ที่ Monash University, Australia 

 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติอีกท่านหนึ่ง Jeff - หัฏฐภาคย์ ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัย (People's Choice Higher Degree Thesis Competition) ที่ Monash University, Australia