กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

8 - 9 ตุลาคม 2561 : โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MSK Ultrasound scanning. Train the trainer.” โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MSK Ultrasound scanning. Train the trainer.”

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MSK Ultrasound scanning. Train the trainer.”

วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561 อาจารย์ นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และ คุณอดิสรณ์  เจริญมีชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “MSK Ultrasound scanning. Train the trainer.” โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Peter Murhpy ผู้เชี่ยวชาญด้านอัลตราซาวด์ จากประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะและความชำนาญการตรวจอัลตราซาวด์กระดูกและกล้ามเนื้อ โดยมีแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจำนวน 45 ท่าน  ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MSK Ultrasound scanning. Train the trainer.”

วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561 อาจารย์ นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และ คุณอดิสรณ์  เจริญมีชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “MSK Ultrasound scanning. Train the trainer.” โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Peter Murhpy ผู้เชี่ยวชาญด้านอัลตราซาวด์ จากประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะและความชำนาญการตรวจอัลตราซาวด์กระดูกและกล้ามเนื้อ โดยมีแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจำนวน 45 ท่าน  ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์