กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

26 สิงหาคม 2562 : การอบรมโครงการ Intensive Senior Fitness Trainer Certification Course รุ่น 1 26 สิงหาคม 2562 : การอบรมโครงการ Intensive Senior Fitness Trainer Certification Course รุ่น 1

26 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ Intensive Senior Fitness Trainer Certification Course รุ่น 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ ตลอดจนผู้มีหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้มีความรู้ในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและมีการจัดโปรแกรมการฝึกได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยสมบูรณ์ในปี 2564 จากตัวเลขสำนักงานสถิติแห่งชาติที่คาดว่าจะมีปริมาณผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด และสัดส่วนนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมกว่า 50 ท่าน โครงการนี้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ อาทิ
 • นพ.อี๊ด ลอประยูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา
 • รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • รศ. ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านชีวกลศาสตร์
 • ผศ. ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬา
การอบรมระยะสั้น Intensive Senior Fitness Trainer Certification Course จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดทั้ง 4 วัน การฝึกอบรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
 • ช่วงที่ 1 วันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2562 เรียนภาคทฤษฎี และ workshop
 • ช่วงที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สอบภาคทฤษฎี
โดยหลังจากการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายระยะเวลา 8 สัปดาห์ให้แก่ผู้สูงอายุ (พาร์ทเนอร์) จำนวน 1 คน ซึ่งจะเข้าร่วมโครงการในฐานะกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำผู้สูงอายุมาเป็นพาร์ทเนอร์เองได้ รูปแบบการประเมิณผลจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรม

 

26 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ Intensive Senior Fitness Trainer Certification Course รุ่น 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ ตลอดจนผู้มีหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้มีความรู้ในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและมีการจัดโปรแกรมการฝึกได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยสมบูรณ์ในปี 2564 จากตัวเลขสำนักงานสถิติแห่งชาติที่คาดว่าจะมีปริมาณผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด และสัดส่วนนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมกว่า 50 ท่าน โครงการนี้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ อาทิ
 • นพ.อี๊ด ลอประยูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา
 • รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • รศ. ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านชีวกลศาสตร์
 • ผศ. ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬา
การอบรมระยะสั้น Intensive Senior Fitness Trainer Certification Course จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดทั้ง 4 วัน การฝึกอบรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
 • ช่วงที่ 1 วันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2562 เรียนภาคทฤษฎี และ workshop
 • ช่วงที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สอบภาคทฤษฎี
โดยหลังจากการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายระยะเวลา 8 สัปดาห์ให้แก่ผู้สูงอายุ (พาร์ทเนอร์) จำนวน 1 คน ซึ่งจะเข้าร่วมโครงการในฐานะกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำผู้สูงอายุมาเป็นพาร์ทเนอร์เองได้ รูปแบบการประเมิณผลจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการอบรม