กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

10 ตุลาคม 2563 : ทีมสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 10 ตุลาคม 2563 : ทีมสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

10 ตุลาคม 2563 : วันนี้ทีมสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ,ทีมสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การปฏิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากการออกตรวจของทีมสัตวแพทย์ครั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยปัญหาและโรคที่พบหลัก คือ โรคผิวหนังและปัญหาเห็บหมัดในสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้ทำการจ่ายยาหยดหลังและยาฉีดกำจัดเห็บหมัดให้กับสัตว์เลี้ยงด้วย
10 ตุลาคม 2563 : วันนี้ทีมสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ,ทีมสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การปฏิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากการออกตรวจของทีมสัตวแพทย์ครั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยปัญหาและโรคที่พบหลัก คือ โรคผิวหนังและปัญหาเห็บหมัดในสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้ทำการจ่ายยาหยดหลังและยาฉีดกำจัดเห็บหมัดให้กับสัตว์เลี้ยงด้วย