กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 4 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายโครงการตามพระดำริ โดยงานหน่วยพระราชทาน งานรับบริจาคหารายได้ฯ ได้เป็นสะพานบุญให้องค์กรพันธมิตรดังกล่าวนั้น โดยออกเยี่ยมบ้านในพื้นที่ชุมชนแออัด ต่าง ๆ รอบรั้วโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จากน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถูกถักทอเป็นสายธารแห่งน้ำใจ จากความร่วมมือ เพื่อส่งต่อความหวังแห่งชีวิตให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้บ้าน ผู้ป่วยสูงอายุที่ไร้ลูกหลานดูแล ผู้ที่มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชุมชนแออัดต่าง ๆ รอบรั้วโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำพาให้องค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสนองพระปณิธานของพระองค์ โดยร่วมกัน บริจาคผ้าอนามัยผู้ใหญ่ อาหารทางการแพทย์ โต๊ะทานอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง รถเข็นวีลแชร์ อาหารเสริม ผ้าห่ม อุปกรณ์ให้อาหารทางหน้าท้อง ที่นอนลม มอบหมายให้ฝ่ายโครงการตามพระดำริ โดยงานรับบริจาค ฯ และงานหน่วยแพทย์พระราชทาน นำไปมอบ แก่ราษฎรในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว เดือนละครั้งตามประวัติของชุมชนที่เขตหลักสี่สำรวจ                                                     

     เมื่อวันที่ 4 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายโครงการตามพระดำริ โดยงานหน่วยพระราชทาน  งานรับบริจาคหารายได้ฯ ได้เป็นสะพานบุญให้องค์กรพันธมิตรดังกล่าวนั้น โดยออกเยี่ยมบ้านในพื้นที่ชุมชนแออัด ต่าง ๆ รอบรั้วโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในเขตหลักสี่อย่างต่อเนื่อง 5 ชุมชน 19 บ้าน ปัญหาสุขภาพที่พบในชุมชนคนไข้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้าน ซึ่งส่วนมากจะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และพิการอื่น ๆ และผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุบางราย ขาดคนดูแล โดยอยู่เพียงลำพังเนื่องจากลูกหลานต้องออกไปทำงาน หารายได้ การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และมอบสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละราย หรือของผู้ป่วยได้ขอมา ซึ่งเป็นสิ่งของที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับบริจาคมา ประชาชนที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากทีมงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่างปลื้มปิติ และรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น