กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

30 มกราคม 2562 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศึกษาดูงาน เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 30 มกราคม 2562 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศึกษาดูงาน เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนดจัด“โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร นำคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและบริหารจัดการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ศึกษาดูงาน เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนดจัด“โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร นำคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและบริหารจัดการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ศึกษาดูงาน เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์