กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายโครงการตามพระดำริ งานกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค โดยสนับสนุนพร้อมทหารกำลังพลยกขน ของกองพันระวังป้องกัน 4 กองร้อย และได้รับการสนับสนุนรถบรรทุุกขนาดใหญ่ 6 ล้อ 4 คัน รถนำ 1 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพลขับ จากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายโครงการตามพระดำริ งานกิจการพิเศษ โดยได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ได้รับการสนับสนุนพร้อมทหารกำลังพลยกขน ของกองพันระวังป้องกัน 4 กองร้อยมาช่วย 40 นาย และได้รับการสนับสนุนรถบรรทุุกขนาดใหญ่ 6 ล้อ 4 คัน รถนำ 1 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพลขับ จากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อลำเลียงถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 800 ถุง จัดเตรียมสำหรับ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะพระราชทานให้กับ 4 จังหวัด (จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ในการเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)ในวันที่ 16 ถึง 23 พฤศจิกายน 2563