กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

31 ตุลาคม 2561 : ทรูปลูกปัญญา มอบโล่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข นักเรียนโครงการ “ทำก่อนฝัน” 31 ตุลาคม 2561 : ทรูปลูกปัญญา มอบโล่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข นักเรียนโครงการ “ทำก่อนฝัน”

กรุงเทพฯ 31 ตุลาคม 2561 : ทรูปลูกปัญญา โดย คุณสุธีรา ทันสมัย และคุณหทัยชนก ยิ้มจันทร์ ตัวแทนทรูปลูกปัญญา ผู้จัดโครงการ“ทำก่อนฝัน” เข้ามอบโล่ แสดงความขอบคุณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงาน วิชาชีพแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลายในโครงการ“ทำก่อนฝัน” เพื่อให้เยาวชนได้ทดลองค้นหาความถนัดในอาชีพที่สนใจในสถานที่จริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเจ้าของอาชีพ โดยมีคุณมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ

 

 

กรุงเทพฯ 31 ตุลาคม 2561 : ทรูปลูกปัญญา โดย คุณสุธีรา ทันสมัย และคุณหทัยชนก ยิ้มจันทร์ ตัวแทนทรูปลูกปัญญา ผู้จัดโครงการ“ทำก่อนฝัน” เข้ามอบโล่ แสดงความขอบคุณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงาน วิชาชีพแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลายในโครงการ“ทำก่อนฝัน” เพื่อให้เยาวชนได้ทดลองค้นหาความถนัดในอาชีพที่สนใจในสถานที่จริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเจ้าของอาชีพ โดยมีคุณมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการพยาบาลและกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ